ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

SAPสำรองข้อมูล

ประเภททางด้าน IT หลัก :   IT Management & Trends
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   CIO
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:19:53 22/02/2013
  Page View (2197) แบ่งปัน

 

การทำการสำรองข้อมูลของSAPถือเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหาร (Chief information officer) หน่วยงานที่เลือกใช้
SAP จะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หรือ ผู้จัดการแผนก
ประมวลผลข้อมูล (EDP Manager, MIS Manager) เท่านั้น เพราะ SAP เป็นระบบที่รวมทุกอย่างไว้ในระบบเดียว (Integrated
System) ถ้าข้อมูลหายไปหรือไม่สามารถที่จะทำการนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ (Recover) ในจุดที่ระบบล่ม (Point of failure)
แล้วละก้อ จะเกิดความเสียหายแก่องค์กรนั้นๆเป็นอย่างมาก สมมุติว่ารายการที่หายเป็น รายการสั่งของของลูกค้าที่สำคัญ
และทำให้ไม่สามารถส่งของได้ตามเวลาและอาจจะต้องเสียค่าปรับ รายการคำสั่งในการผลิตหายไปแต่มีการผลิตจริง
เรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถ ที่จะลงบันทึกการรับของได้ รายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าเกิดหายไปทำให้ไม่มีของเพียงพอ
ในการผลิต หรือลูกค้าอยากซื้อของผ่านทางเวปเพจแต่ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าเลือกไปซื้อของกับคู่แข่งและอาจจะ
ไม่กลับมากอีกเลยก็ได้ เป็นต้น

การทำการสำรองข้อมูลของSAPถือเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหาร (Chief information officer) หน่วยงานที่เลือกใช้SAP จะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หรือ ผู้จัดการแผนกประมวลผลข้อมูล (EDP Manager, MIS Manager) เท่านั้น เพราะ SAP เป็นระบบที่รวมทุกอย่างไว้ในระบบเดียว (IntegratedSystem) ถ้าข้อมูลหายไปหรือไม่สามารถที่จะทำการนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ (Recover) ในจุดที่ระบบล่ม (Point of failure)แล้วละก้อ จะเกิดความเสียหายแก่องค์กรนั้นๆเป็นอย่างมาก สมมุติว่ารายการที่หายเป็น รายการสั่งของของลูกค้าที่สำคัญและทำให้ไม่สามารถส่งของได้ตามเวลาและอาจจะต้องเสียค่าปรับ รายการคำสั่งในการผลิตหายไปแต่มีการผลิตจริงเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถ ที่จะลงบันทึกการรับของได้ รายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าเกิดหายไปทำให้ไม่มีของเพียงพอในการผลิต หรือลูกค้าอยากซื้อของผ่านทางเวปเพจแต่ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าเลือกไปซื้อของกับคู่แข่งและอาจจะไม่กลับมากอีกเลยก็ได้ เป็นต้น

 

 

 

การทำการสำรองข้อมูลก็ต้องเลือกเวลาในการทำที่ถูกต้องและจะต้องทำการสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน (Backup
window frame) โดยดีที่สุดแล้วควรจะต้องทำในเวลาที่ไม่มีคนใช้เครื่องเพื่อ ที่จะทำให้ไม่มีผลกับการทำงานของผู้ใช้ เช่น
เครื่องทำงานช้า (Performance degrade) หรือไม่สามารถใช้ไฟล์บางไฟล์ได้เมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการสำรองข้อมูล
ดังนั้นจึงมีความสำคัญอีกประการที่จะต้องทำการ สำรองข้อมูลให้เร็วที่สุด การสำรองข้อมูลให้ได้เร็วจะมีองค์ประกอบใน
เรื่องของ เครื่องมือ (Backup device) ที่ใช้ในการสำรองข้อมูล (ดูเรื่อง การใช้เทปสำหรับการสำรองข้อมูล) นอกจากนี้ก็ยังมี
เทคนิคในการสำรองข้อมูลอีกเช่นกันอาทิเช่น การทำการสำรองข้อมูลมากกว่าหนึ่งเครื่อง (Parallel backup) การสำรอง
ข้อมูลลง Hard disk การทำสำรองข้อมูลลงบน Hard disk แบบ Snap shot การสำรองระบบ (Standby system) เป็นต้น
ในกรณีที่ทำการสำรองข้อมูลลงบนเทป เพราะคิดว่าไม่มีใครทำแบบอื่นเพราะราคาแพงแม้ว่าลง Hard disk แล้วก้อต้อง
หาทางลงเทปในที่สุด การบริหารเทปเป็นเรื่องสำคัญทั้งในส่วนของการสำรองข้อมูล (Data backup) หรือบันทึกในแต่ละ
ครั้งของการทำงาน (Archive backup) ต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันไม่ใช่สำรองข้อมูลใช้เวลาในการวนซ้ำของการ
ใช้เทป (Tape retention period) ที่ 7 วัน แต่การวนซ้ำของบันทึกในแต่ละครั้งของการทำงานอยู่ที่ 5 วันเป็นต้น ในทางปฎิบัติ
ควรจะต้องเท่ากันเช่น 14 วัน เป็นต้น การทำการสำรองข้อมูลมากกว่าหนึ่งเครื่องต้องมั่นใจว่าเทป และ เครื่องมือ เป็นของที่
ใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ (Compatible) เพราะว่าภ้าไม่เหมือนกันแล้วการบันทึกลงเทปก็จะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน
ถ้าเกิดเครื่องมือในการสำรองเกิดความเสียหายไปก็จะไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ได้อีกการนำข้อมูลมาใช้อีก (Recovery)
ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานของคุณจะอยู่ได้โดยไม่มี SAP ได้ กี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน เป็นต้น การนำข้อมูลกลับมา
ใช้ได้อย่างรวดเร็วมากน้อยอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสำรองข้อมูลครับ และอย่าลืมนะครับการนำข้อมูลกลับมาใช้อีก
(Recover) จะใช้เวลานานกว่ากาสำรองข้อมูลเนื่องจาก ศักยภาพของเครื่องมือที่ใช้สำรองข้อมูล เทคนิคการสำรองข้อมูล
และคุณต้องทำการนำส่วนต่างของข้อมูลตั้งแต่เวลาที่สำรองข้อมูลสำเร็จจนกระทั่งถึงเวลาที่ระบบล่มอีก

การทำการสำรองข้อมูลก็ต้องเลือกเวลาในการทำที่ถูกต้องและจะต้องทำการสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน (Backupwindow frame) โดยดีที่สุดแล้วควรจะต้องทำในเวลาที่ไม่มีคนใช้เครื่องเพื่อ ที่จะทำให้ไม่มีผลกับการทำงานของผู้ใช้ เช่นเครื่องทำงานช้า (Performance degrade) หรือไม่สามารถใช้ไฟล์บางไฟล์ได้เมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการสำรองข้อมูลดังนั้นจึงมีความสำคัญอีกประการที่จะต้องทำการ สำรองข้อมูลให้เร็วที่สุด การสำรองข้อมูลให้ได้เร็วจะมีองค์ประกอบในเรื่องของ เครื่องมือ (Backup device) ที่ใช้ในการสำรองข้อมูล (ดูเรื่อง การใช้เทปสำหรับการสำรองข้อมูล) นอกจากนี้ก็ยังมีเทคนิคในการสำรองข้อมูลอีกเช่นกันอาทิเช่น การทำการสำรองข้อมูลมากกว่าหนึ่งเครื่อง (Parallel backup) การสำรองข้อมูลลง Hard disk การทำสำรองข้อมูลลงบน Hard disk แบบ Snap shot การสำรองระบบ (Standby system) เป็นต้นในกรณีที่ทำการสำรองข้อมูลลงบนเทป เพราะคิดว่าไม่มีใครทำแบบอื่นเพราะราคาแพงแม้ว่าลง Hard disk แล้วก้อต้องหาทางลงเทปในที่สุด การบริหารเทปเป็นเรื่องสำคัญทั้งในส่วนของการสำรองข้อมูล (Data backup) หรือบันทึกในแต่ละครั้งของการทำงาน (Archive backup) ต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันไม่ใช่สำรองข้อมูลใช้เวลาในการวนซ้ำของการใช้เทป (Tape retention period) ที่ 7 วัน แต่การวนซ้ำของบันทึกในแต่ละครั้งของการทำงานอยู่ที่ 5 วันเป็นต้น ในทางปฎิบัติควรจะต้องเท่ากันเช่น 14 วัน เป็นต้น การทำการสำรองข้อมูลมากกว่าหนึ่งเครื่องต้องมั่นใจว่าเทป และ เครื่องมือ เป็นของที่ใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ (Compatible) เพราะว่าภ้าไม่เหมือนกันแล้วการบันทึกลงเทปก็จะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันถ้าเกิดเครื่องมือในการสำรองเกิดความเสียหายไปก็จะไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ได้อีกการนำข้อมูลมาใช้อีก (Recovery)ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานของคุณจะอยู่ได้โดยไม่มี SAP ได้ กี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน เป็นต้น การนำข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็วมากน้อยอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสำรองข้อมูลครับ และอย่าลืมนะครับการนำข้อมูลกลับมาใช้อีก(Recover) จะใช้เวลานานกว่ากาสำรองข้อมูลเนื่องจาก ศักยภาพของเครื่องมือที่ใช้สำรองข้อมูล เทคนิคการสำรองข้อมูลและคุณต้องทำการนำส่วนต่างของข้อมูลตั้งแต่เวลาที่สำรองข้อมูลสำเร็จจนกระทั่งถึงเวลาที่ระบบล่มอีก

 

 

 

จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายจะตามมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเครื่องมือ เทคนิคในการสำรองข้อมูลและเทคนิคในการนำข้อมูลกลับมา
ใช้ ก็เห็นจะต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาสมกับเวลาและสถานที่ละครับก็คงจะเหมือนกับว่า เปิ ดมือถือในที่ทำงาน ห้อง
ประชุม ห้องเรียน ห้องสัมนา หรือโรงหนัง รบกวนชาวบ้านเป็นต้นละครับ ไม่รู้ว่าอยากจะอวดเสียงรับโทรศัพท์ (Ring
tone) หรือเปล่า?

จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายจะตามมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเครื่องมือ เทคนิคในการสำรองข้อมูลและเทคนิคในการนำข้อมูลกลับมาใช้ ก็เห็นจะต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาสมกับเวลาและสถานที่ละครับก็คงจะเหมือนกับว่า เปิ ดมือถือในที่ทำงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสัมนา หรือโรงหนัง รบกวนชาวบ้านเป็นต้นละครับ ไม่รู้ว่าอยากจะอวดเสียงรับโทรศัพท์ (Ringtone) หรือเปล่า?

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)