ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

SAP กับ Client/Server

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   ERP
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:44:39 22/02/2013
  Page View (2595) แบ่งปัน

ตอนที่เรมิ่ ทำ SAP ใหมๆ่ ในปีพ .ศ.2540 ฝรงั่ ทจี่ ะมาทาํ การ Implement SAP ให้ทบี่ รษิ ัทกพ็ ดู

หลายๆเรื่องที่ทำให้ SAP เหมือนสิ่งที่วิเศษที่สามารแก้ไขปัญหาในบรษิ ทั ได้ รวมทงั้ SAP สามารถทจี่ ะทาํ อไรได้

ทุกอยา่ งทบี่ รษิ ทั ตอ้ งการ มกี ารพดู ในหลายๆเรอื่ งใชถ้ อ้ ยคาํ แปลกๆทเี่ ป็นภาษาองั กฤษทพี่ อจะเขา้ ใจภาษาองั กฤษแต่

ไมเ่ ขา้ ใจวา่ มนั จะเกยี่ วขอ้ งกบั การ Implement ได้อย่างไร อาทิเช่น Big bang, Methodology,

Dialog, Three tier เป็นต้น

เรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังคอื Tree tier ตอนแรกไม่รู้นึกว่าเป็นอะไรที่ SAP คดิ คน้ ขนึ้ มาเองเพราะคนขายก็

พยายามเน้นเสมือนว่านี่คือจุดขาย ณเวลานี้เมอื่ คดิ ยอ้ นไปผมวา่ เคา้ กค็ งไมร่ พู้ อๆกบั ผมเพราะหลงั จากนนั้ มาอกี ปีกไ็ ม.่

เหน็ คนเดมิ พดู เรอื่ งนี้อกี

Three tier ก็เป็นเพยี งแบบหนึ่งของ client/server โดยที่ client/server เป็นแนวคิดของการที่มี

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer) มาต่อพ่วงกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ให้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรของแต่ละเครื่องให้มากที่สุดเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์แบบ Mainframe ลกั ษณะ

Client/server Software Architecture) ต้องการที่จะปรับปรุงดังต่อไปนี

1 Usability เพื่อที่ให้ง่ายต่อผู้ใช้ในการเรียนรู้ในการควบคุม เตรียมข้อมูล และอ่านผลลัพธ์ที่ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์

2 Flexibility เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไหนๆก็ได้ โดยไม่ต้องยึดติดกับคอมพิวเตอร์รุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือค่ายใดค่ายหนึ่ง

3 Interoperability เพื่อให้ง่ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองระบบหรือมากกว่าให้สามรถพูดคุยกันได้และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้

4 Scalability เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยแปลงแก้ไขระบบให้เหมาะสมตามความต้องการในลักษณะที่แตกต่างกันไป

แนวคิดเรื่อง client/server เรมิ่ เป็นที่แพร่หลายในปีพ .ศ.2523 โดยที่ client หมายถงึ ผทู้ รี่ อ้ งขอ้

บรกิ าร และ server หมายถงึ ผู้จัดหาบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันสามารถที่จะเป็นทัง้ client และ

server ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของซอฟต์แวร์

ตอนที่เรมิ่ ทำ SAP ใหมๆ่ ในปีพ .ศ.2540 ฝรงั่ ทจี่ ะมาทาํ การ Implement SAP ให้ทบี่ รษิ ัทกพ็ ดู
หลายๆเรื่องที่ทำให้ SAP เหมือนสิ่งที่วิเศษที่สามารแก้ไขปัญหาในบรษิ ทั ได้ รวมทงั้ SAP สามารถทจี่ ะทาํ อไรได้
ทุกอยา่ งทบี่ รษิ ทั ตอ้ งการ มกี ารพดู ในหลายๆเรอื่ งใชถ้ อ้ ยคาํ แปลกๆทเี่ ป็นภาษาองั กฤษทพี่ อจะเขา้ ใจภาษาองั กฤษแต่
ไมเ่ ขา้ ใจวา่ มนั จะเกยี่ วขอ้ งกบั การ Implement ได้อย่างไร อาทิเช่น Big bang, Methodology,
Dialog, Three tier เป็นต้น

Mainframe architecture สถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์จะเน้นหนักการทำงานที่เครื่องแม่(host computer) อย่างเดียว ผู้ใช้จะทำการติดต่อกับเครื่องแม่โดยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีแป้นพิมพ์ (terminal) โดยการส่งข้อมูลไปที่เครื่องแม่เพื่อการประมวลผลและผลลัพธ์ที่ได้จะกลับมาที่เรื่องลูกอีกทีหนึ่ง ข้อเสียเปรียของ

หน้าที่ 2/3

SAP Client and Server 18-Aug-11

mainframe software architecture คือไม่สนับสนุนการทำงานแบบ GUI (Graphic User Interfaces) รวมทั้งการเข้าถึงฐานข้อมูลที่อยู่ในที่ๆต่างกัน

File sharing architecture เป็นจุดแรกของการพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ก โดยที่server จะเก็บไฟล์ต่างๆไว้ที่ใดที่หนึ่งที่ผู้ใช้ในกรณีคือ PC สามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นได้ เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้ไฟล์ไหนก็จะดึงไฟล์เหล่านั้นไปเก็บที่ PC และทำการ Run ที่ PC นั้นๆ ด้วยแนวคิดแบบนี้จึงทำให้เป็นข้อจำกัดของจำนวนผู้ใช้ในแต่ละเน็ตเวิร์ก ในเริ่มแรกจะมีผู้ใช้ได้ไม่เกิน 12 คนที่สามารถใช้งานในเน็ตเวิร์กพร้อมๆกันได้

การที่มีการนำสถาปัตยกรรมแบบ client/server มาใช้ ได้มีการแนะนำการใช้ database server แทนการใช้ file server โดยการใช้ relational database management system ทำให้ผู้ใช้สามารถที่ run งานที่ต้องการที่ database server ได้โดยตรงและ Database server ก็จะส่งผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ ได้โดยตรง client/server ทำให้ลดความแออัดในการส่งข้อมูลของเน็ตเวิร์กได้ และที่แน่นอนที่สุดการสนองตอบ (response time) ก็จะรวดเร็วขึ้น ซึ่งทำให้การนำเสนอแบบ GUI ที่ front end ก็จะรวดเร็วเช่นกัน ภาษาที่ใช้ที่เป็นมาตรฐานในการขอข้อมูลจาก database server ของ client ก็คือ SQL statements

ตัวอย่างของ สถาปัตยกรรมของ client/serverTwo tier architecture มีหลักดเกณฑ์ง่ายๆคือ GUI จะอยู่ที่ client และการให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลจะอยู่ที่ server โดยที่ server ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้บริการกับ client หลายๆตัวได้ การจัดการในการดึงข้อมูลจะถูกแบ่งออกอย่างเห็นได้ชัด โดยที่database server จะจัดการเรื่อง stored procedure และ triggers ผู้ทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปขายจำนวนมากพัฒนาโปรแกรมด้วย สถาปัตยกรรมแบบ two tier architecture เพราะว่าง่ายและไม่ซับซ้อน และสะดวกกับจำนวนผู้ใช้ที่ใช้ระบบพร้อมๆกันไม่เกิน 100 คน เพราะถ้ามากไปกว่านี้จะมีปัญหาเรื่องการติดต่อระหว่าง server/client ในการตรวจสอบการติดต่อระหว่าง server กับ client “keep-alive” ซึ่งกลายเป็นข้อจำกัดของ two tier architecture ไป นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดอีกก็คือ วิธีในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลจะเป็นของผู้ผลิตฐานข้อมูลนั้นๆ โดยที่ผู้ผลิตแต่ละเจ้าก็จะมีวิธีการเขียนคำสั่งใน stored procedure และ triggers ที่แตกต่างกัน และท้ายสุดก็คือต้องทำการ regenerate code ใหม่ถ้ามีการเอาฟังก์ชั่นที่เขียนไส้แล้วบน database server หนึ่งไปใช่บนอีก database server หนึ่ง

Three tier architecture เป็นสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมเพื่อมาแก้ไขข้อจำกัดของ two tier architecture จึงได้มีการเพิ่ม middle tier ขึ้นมาระหว่าง client และ server โดยที่ middle tier สามารถที่จะกำหนดได้หลายรูปแบบอาทิเช่น transaction monitoring, message server, หรือ application server (ที่เราคุ้นกันดีใน SAP) และ middle tier สามารถทำหน้าที่ต่างๆกันได้เช่น queuing หรือ run application

Three tier application server จะทำการเก็บแอปพลิเคชั่นที่ต้องการ run ไว้ที่ server หลัก database server และ application server จะทำหน้าที่ในการจัดการเรื่อง business logic การคำนวณ และการดึงข้อมูล ส่วน front end จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงผล (presentation) ประโยชน์ของ

หน้าที่ 3/3

SAP Client and Server 18-Aug-11

แบบนี้คือ สามารถกระจายงานที่ application server ได้มากตาที่ต้องการซึ่งจะมีผลดีต่อความเร็วในการ run งานที่ต้องการได้ เพราะงานที่ต้องการก็จะถูก run อยู่ที application server และ application server ก็จะติดต่อขอข้อมูลจาก database server อีกที ประโยชน์อีกปรการหนึ่งคือการดูแลในการลงซอฟต์แวร์ที่ application server เครื่องเดียวจะถูกและง่ายกว่าการที่ต้องไปลงที่ client ทุกๆเครื่อง

 

สำหรับ SAP แล้วก็เป็นผู้นำในส่วนของแอพพลิเคชั่นที่เป็น client/server อยู่เช่นเดียวกัน ส่วน SAP landscape ของเราจะมีรูปแบบอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราตามความเหมาะสมขององค์กรของเรา โดยต้องพิจารณาจากจำนวนของผู้ใช้ในระบบพร้อมๆกัน จำนวนของโมดุลที่จะต้องใช้ จำนวนของเอกสารที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เป็นต้น
รูปแบบที่ 1 Central instance/database server อยู่ในเครื่องเดียวกันโดยที่มี front end เป็น PC หลายๆเครื่อง เหมาะกับงานขนาดเล็ก
รูปแบบที่ 2 central instance server มีได้ 1 ตัวdatabase server มีได้ 1 application server จะมีกี่ตัวก็ได้ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวก็อาจจะเรียกว่า multi-tiers architecture เหมาะกับองค์กรขนาดกลางจนถึงใหญ่

สำหรับ SAP แล้วก็เป็นผู้นำในส่วนของแอพพลิเคชั่นที่เป็น client/server อยู่เช่นเดียวกัน ส่วน SAP landscape ของเราจะมีรูปแบบอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราตามความเหมาะสมขององค์กรของเรา โดยต้องพิจารณาจากจำนวนของผู้ใช้ในระบบพร้อมๆกัน จำนวนของโมดุลที่จะต้องใช้ จำนวนของเอกสารที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เป็นต้นรูปแบบที่ 1 Central instance/database server อยู่ในเครื่องเดียวกันโดยที่มี front end เป็น PC หลายๆเครื่อง เหมาะกับงานขนาดเล็กรูปแบบที่ 2 central instance server มีได้ 1 ตัวdatabase server มีได้ 1 application server จะมีกี่ตัวก็ได้ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวก็อาจจะเรียกว่า multi-tiers architecture เหมาะกับองค์กรขนาดกลางจนถึงใหญ่องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)