ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

ILM และ SAP

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   SAP
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:56:05 22/02/2013
  Page View (2526) แบ่งปัน

ในช่วงสอง-สามเดือนที่ผ่านมาเราจะได้ยินเกี่ยวกับ ILM เยอะมากขึ้นรวมทั้งอาจจะได้ยินใน SAP SummIT ในปีนี้ด้วย จริงๆแล้ว ILM (Information Lifecycle Management) ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่หรือแนวความคิดใหม่เลย ที่จริงแล้วก็เหมือนกับ SRM (Storage Resource Management) นั่นเอง แนวความคิดหลักของ ILM คือการโยกย้ายข้อมูลที่มีค่าน้อยลงหรือความถี่ในการเข้าถึงข้อมูลน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ไปจัดเก็บไว้ที่ที่ Storage ที่มีราคาถูกกว่า อย่างไรก็ตาม ILM มีจุดที่ดีกว่าในแนวคิดเดิมของ HSM (Hierarchical Storage management) ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพราะข้อมูลที่มีการเข้าถึงที่น้อยลงอาจจะมีความสำคัญมากและมีมูลค่ามากก็ได้ เช่น ข้อมูลการทำรายการของธนาคารเมื่อสิบปีหรือยีสิบปีที่ผ่านมา ข้อมูลทางบัญชีย้อนหลังสิบปี ภาพยนตร์ที่มีคุณค่าในอดีต ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ฟิล์มที่เกี่ยวกับการวิจัย เป็นต้น

 

ผู้ขาย Storage ให้ความสนใจใน ILM เนื่องมาจากเทคโนโลยี่ของ Storage มีความสับซ้อนขึ้น เร็วขึ้น แต่ราคาถูกลง ดังนั้นผู้ขายต้องการที่จะสร้างรูปแบบใหม่ของ Complex storage infrastructure เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Storage หลักสามารถที่จะถูกย้ายไปที่ Storage ที่ถูกลงๆ เช่น จาก High-performance hard disk ไปที่ SAN ไปที่ near-online disk storage ไปที่ เทป ตามลำดับโดยที่ให้มีคนมาเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด ประการต่อมาผู้ขายตระหนักว่าข้อมูลที่จัดเก็บบน High-performance hard disk ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มันถูกใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เคยหรือไม่ค่อยมีการเรียกใช้เลย
ดังจะเห็นว่าผู้นำทางด้าน Storage ต่างๆอาทิเช่น EMC IBM HP Hitachi Data Systems กำลังแข่งขันเพื่อที่จะให้บริการครบวงจรตามรูปแบบ ILM และก็มีการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆของตัวเองในการจัดการวัฎจักรข้อมูล (Lifecycle management) รวมทั้งการเข้าหาคู่ค้าใหม่ๆหรือซื้อกิจการของคู่ค้าเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นผู้นำและให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้า
Information management หมายถึงการจัดการกับข้อมูลตั้งแต่สร้างหรือเพิ่มข้อมูล (create) ไปจนถึงการลบข้อมูล (Delete) ดังนั้นมีปัจ จัยที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้
1. การจัดการข้อมูล (Data management) จำนวนข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในใน Storage หลักที่มีราคาแพงเนื่องจากมีการใช้ High-performance hard disk กอปรกับการที่ต้องการนำข้อมูลกลับมา (Restore data) ให้เร็วที่สุดเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามกับข้อมูลที่อยู่ใน Storage หลัก
หน้าที่ 2/2
ILM และ SAP 18-Aug-11
ดังนั้นการจัดกลุ่มของความสำคัญของข้อมูลและความถี่การเข้าถึงข้อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อที่ Storage หลักจะได้ถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีค่าจริงๆ
2. ระยะเวลาในการจัดเก็บ (Retention Management) ในแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันและข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทต่างๆมีการจัดการที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Coporate governace) ทำใหัระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน อาทิเช่น ข้อมูลทางบัญชีต้องจัดเก็บพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้เสมออย่างน้อยสิบห้าปี ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์ เป็นต้น
3. การเข้าถึงข้อมูลเก่า (Reference Information Management) ข้อมูลที่มีการเข้าถึงน้อยควรที่จะถูกจัดเก็บในสื่อ (Media) หรืออุปกรณ์(Devices) ราคาถูก ด้วยวิธีการย้ายข้อมูลหรือการทำ Archiving ที่ถูกต้อง
สำหรับ SAP เองก็มีการจัดเก็บข้อมูลบน Storage ที่มี High-performance hard disk
เมื่อเวลาผ่านพ้นไปเราอาจจะพบว่า Response time หรือ Database hit ratio อาจจะไม่ค่อยดีนักเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ลักษณะของธุรกิจที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องมาวิเคราะห์ดูว่าข้อมูลในโมดุลอะไรและ Document แบบไหนควรที่จะต้องลบทิ้งหรือเก็บเอาไว้ในระหว่างทำData Archiving ในการทำ Data Archiving ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าจะใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อะไรมาช่วยเพื่อที่จะทำให้การทำ Data archiving และการเข้าถึงข้อมูลที่ถูก Archive เป็นไปด้วยความสะดวกมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลของ Finance ก็จะเก็บไว้ใน Production storage อย่างน้อย 3 ปีในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับ Sales orders Production orders และ Finance ที่เกิน 3 ปีขึ้นไปจะถูกจัดเก็บไว้ใน CD juke box โดยผ่านกระบวนการของการทำ Data Archiving ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะดูข้อมูลและปรากฏว่าไม่พบที่ Productive storage ข้อมูลที่อยู่ juke box ก็จะถูกอ่านขึ้นมาแทน เป็นต้น
การนำความคิดของ ILM มาใช้สามารถที่จะประยุกต์กับ System High availability ได้เช่นกันรวมไปถึงการที่จะทำการสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ จะกล่าวถึงเรื่อง System High availability ในบทความต่อไปครับ

ผู้ขาย Storage ให้ความสนใจใน ILM เนื่องมาจากเทคโนโลยี่ของ Storage มีความสับซ้อนขึ้น เร็วขึ้น แต่ราคาถูกลง ดังนั้นผู้ขายต้องการที่จะสร้างรูปแบบใหม่ของ Complex storage infrastructure เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Storage หลักสามารถที่จะถูกย้ายไปที่ Storage ที่ถูกลงๆ เช่น จาก High-performance hard disk ไปที่ SAN ไปที่ near-online disk storage ไปที่ เทป ตามลำดับโดยที่ให้มีคนมาเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด ประการต่อมาผู้ขายตระหนักว่าข้อมูลที่จัดเก็บบน High-performance hard disk ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มันถูกใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เคยหรือไม่ค่อยมีการเรียกใช้เลยดังจะเห็นว่าผู้นำทางด้าน Storage ต่างๆอาทิเช่น EMC IBM HP Hitachi Data Systems กำลังแข่งขันเพื่อที่จะให้บริการครบวงจรตามรูปแบบ ILM และก็มีการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆของตัวเองในการจัดการวัฎจักรข้อมูล (Lifecycle management) รวมทั้งการเข้าหาคู่ค้าใหม่ๆหรือซื้อกิจการของคู่ค้าเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นผู้นำและให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้าInformation management หมายถึงการจัดการกับข้อมูลตั้งแต่สร้างหรือเพิ่มข้อมูล (create) ไปจนถึงการลบข้อมูล (Delete) ดังนั้นมีปัจ จัยที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้1. การจัดการข้อมูล (Data management) จำนวนข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในใน Storage หลักที่มีราคาแพงเนื่องจากมีการใช้ High-performance hard disk กอปรกับการที่ต้องการนำข้อมูลกลับมา (Restore data) ให้เร็วที่สุดเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามกับข้อมูลที่อยู่ใน Storage หลักหน้าที่ 2/2ILM และ SAP 18-Aug-11ดังนั้นการจัดกลุ่มของความสำคัญของข้อมูลและความถี่การเข้าถึงข้อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อที่ Storage หลักจะได้ถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีค่าจริงๆ2. ระยะเวลาในการจัดเก็บ (Retention Management) ในแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันและข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทต่างๆมีการจัดการที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Coporate governace) ทำใหัระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน อาทิเช่น ข้อมูลทางบัญชีต้องจัดเก็บพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้เสมออย่างน้อยสิบห้าปี ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์ เป็นต้น3. การเข้าถึงข้อมูลเก่า (Reference Information Management) ข้อมูลที่มีการเข้าถึงน้อยควรที่จะถูกจัดเก็บในสื่อ (Media) หรืออุปกรณ์(Devices) ราคาถูก ด้วยวิธีการย้ายข้อมูลหรือการทำ Archiving ที่ถูกต้องสำหรับ SAP เองก็มีการจัดเก็บข้อมูลบน Storage ที่มี High-performance hard diskเมื่อเวลาผ่านพ้นไปเราอาจจะพบว่า Response time หรือ Database hit ratio อาจจะไม่ค่อยดีนักเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ลักษณะของธุรกิจที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องมาวิเคราะห์ดูว่าข้อมูลในโมดุลอะไรและ Document แบบไหนควรที่จะต้องลบทิ้งหรือเก็บเอาไว้ในระหว่างทำData Archiving ในการทำ Data Archiving ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าจะใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อะไรมาช่วยเพื่อที่จะทำให้การทำ Data archiving และการเข้าถึงข้อมูลที่ถูก Archive เป็นไปด้วยความสะดวกมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลของ Finance ก็จะเก็บไว้ใน Production storage อย่างน้อย 3 ปีในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับ Sales orders Production orders และ Finance ที่เกิน 3 ปีขึ้นไปจะถูกจัดเก็บไว้ใน CD juke box โดยผ่านกระบวนการของการทำ Data Archiving ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะดูข้อมูลและปรากฏว่าไม่พบที่ Productive storage ข้อมูลที่อยู่ juke box ก็จะถูกอ่านขึ้นมาแทน เป็นต้นการนำความคิดของ ILM มาใช้สามารถที่จะประยุกต์กับ System High availability ได้เช่นกันรวมไปถึงการที่จะทำการสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ จะกล่าวถึงเรื่อง System High availability ในบทความต่อไปครับ

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)