ข้อมูลองค์ความรู้โดย
พีระพงศ์ สุทธาภาศ
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

วิธีการฆ่าไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรณี Office Scan ฆ่าไม่ได้)

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:46:37 07/05/2013
  Page View (2277) แบ่งปัน

ขั้นตอนการทำ Sysclean

1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Log On บนโดเมน TGFOREST (หากทำการ Log On บนโดเมน (Domain)ไม่ได้ ให้ตรวจสอบได้จาก วิธีการ Log On บน Domain)

2. Map Network Drive โดย Clickขวา ที่ My Netwark Places หรือ Network Neiborhood แล้วเลือกที่ Map Network drive...

คลิกขวาที่ My Netwark Places

3. ช่อง Path ให้ใส่ \\software\sysclean หรือ \\software\sw (หากมีเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Reconnect at log on ให้เอาออก)

หน้าต่างของการทำ Map Network drive...

แล้วกด OK ปุ่ม OK

4. เปิด My Computer Icon My Computer แล้วเข้าไปยัง Driveที่ Map มาจากขั้นตอนใน หัวข้อที่ 2 และ 3

Drive ที่ได้จากการ Map

สำหรับ Windows ME มี้วิธีการทำดังนี้

1. คลิกขวาที่ My Computer บน Desktop และคลิกเลือกที่เมนู Properties

2. คลิกที่ Performance Tab

3. คลิกที่ File System Button

4. คลิกที่ Troubleshooting Tab

5. เลือก Disable System Restore แล้วกด OK

6. คลิก Apply > Close > Close

7. ถอดสายแลนออกก่อนที่จะ Restart เครื่อง

8. เมื่อขึ้นปุ่ม Restart ให้คลิก Yes 

9. กด F8 ขณะที่เครื่องกำลัง Restart ใหม่

10. เลือก Safe Mode แล้วกด Enter จะปรากฎหน้าจอ Safe Mode

หน้า Safe Mode ของ Windows XP

11. เมื่อเข้าสู่ Windows ใน Safe Mode แล้ว ให้เข้าไปที่ My Computer Icon My Computer และเข้าไปยัง Folder Sysclean  ที่ Copy ไว้

12. เปิด Program Sysclean ที่ Icon syscleanIcon ที่ใช้เปิด Program Sysclean จะแสดงปรากฎหน้าจอของ Programหน้าต่าง Program Sysclean

แล้วทำการสั่ง Scan โดยกดปุ่ม Scan  หรือกด Enter


13. รอจนกระทั่ง Program Sysclean Scan เสร็จเรียบร้อย ให้ Restart Windows และเข้าสู่ Windows ตามปกติ

14. เมื่อเข้าสู่ Windows แล้วให้ทำการ Scan ด้วย Office Scan อีกครั้งหนึ่ง

Office Scan...

15. หลังจากฆ่าไวรัสเรียบร้อยแล้ว ให้อ่านวิธีป้องกันไวรัสได้ที่หน้า วิธีป้องกันไวรัส

สำหรับ Windows XP มีวิธีการทำดังนี้

1. Log on โดยใช้ User ที่เป็น Administrator ของเครื่อง

2. คลิกขวาที่ My Computer บน Desktop และคลิกเลือกที่เมนู Properties

3. คลิกที่ System Restore Tab

4. เลือก Turn Off System Restore

5. คลิก Apply > Yes > OK

7. ถอดสายแลนออกก่อนที่จะ Restart เครื่อง

8. เมื่อขึ้นปุ่ม Restart ให้คลิก Yes

9. กด F8 ขณะที่เครื่องกำลัง Restart ใหม่

10. เลือก Safe Mode แล้วกด Enter จะปรากฎหน้าจอ Safe Mode

หน้า Safe Mode ของ Windows XP

11. เมื่อเข้าสู่ Windows ใน Safe Mode แล้ว ให้เข้าไปที่ My Computer Icon My Computer และเข้าไปยัง Folder Sysclean  ที่ Copy ไว้

12. เปิด Program Sysclean ที่ Icon syscleanIcon ที่ใช้เปิด Program Sysclean จะแสดงปรากฎหน้าจอของ Program

หน้าต่าง Program Sysclean

แล้วทำการสั่ง Scan โดยกดปุ่ม Scan  หรือกด Enter

13. รอจนกระทั่ง Program Sysclean Scan เสร็จเรียบร้อย ให้ Restart Windows และเข้าสู่ Windows ตามปกติ

14. เมื่อเข้าสู่ Windows แล้วให้ทำการ Scan ด้วย Office Scan อีกครั้งหนึ่ง

Office Scan...

แหล่งทีมาจาก : dnp.go.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกราฟิก
งานกราฟิกได้เข้ามาที่บทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก รอบตัวเราเต็มไปด้วยงานกราฟิก ทั้งแผ่นป้ายโฆษณา ฉลากผลิตภัณฑ์ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ ยิ่งทำให้งานกราฟิกมีความสมจริง น่าสนใจ และใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับงานกราฟิก
ความสำคัญของภาพกราฟิก ภาพกราฟิก คือ ภาพที่ผ่านการตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ อาจเป็นภาพที่สร้างสรรค์ใหม่หมด หรือภาพที่นำมารีทัช โดยการใช้โปรแกรมกราฟิกมาสร้างสรรค์จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโปรแกรม ด้านกราฟิกก็มีหลายโปรแกรมด้วยกัน แต่โปรแกรมที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Adobe Photoshop นั่นเอง

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก
ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
กราฟิก (Graphic) ที่มาของคำว่า กราฟิก มาจากภาษากรีก คือ - Graphikos หมายถึง การวาดเขียน - Graphein หมายถึง การเขียน

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

RFID เทคโนโลยีแห่งอนาคตในการปฏิวัติระบบซัพพลายเชน
ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้าไม่ว่าจะเป็น FTA หรือ WTO ทำให้การค้าไม่มีพรมแดน สินค้าสามารถกระจายไปทั่วโลก ภายใต้มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบที่เป็น Non Tariff Barrier โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการก่อการร้าย (Terrorism) ซึ่งสินค้าที่ส่งออกจะต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา รวมถึงรายละเอียดของสินค้า กระบวนการผลิต และแหล่งผลิต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ RFID เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการจัดการ Supply Chain หรือโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคโลจิสติกส์ของไทยยังไม่มีการขับเคลื่อนหรือถ้ามีก็น้อยมาก โดยหากย้อนกลับมาที่ประเทศไทยภาคอุตสาหกรรมและภาคโลจิสติกส์ ยังมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้น้อยมากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการบางรายยังไม่รู้จัก RFID อย่างไรก็ดี บทบาทของ RFID ที่จะมีต่อภาคอุตสาหกรรมและการกระจายสินค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านต้นทุนและสถานภาพการส่งมอบแบบทันเวลา ทำให้ระบบโลจิสติกส์ ถูกนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในระดับภาคธุรกิจและระดับประเทศ โดยกระบวนการในการขนส่งภายใต้โซ่อุปทาน ความรวดเร็วและถูกต้องในการส่งมอบ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

ไวรัสมาจากไหน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus) หรือเรียกสั้นว่า ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับ ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ในเชิงเทคโนโลยีความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์นั้น ไวรัสเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำสำเนาของตัวเ อง เพื่อแพร่ออกไปโดยการสอดแทรกตัวสำเนาไปในรหัสคอมพิวเ ตอร์ส่วนที่สามารถ ปฏิบัติการได้หรือข้อมูลเอกสาร ดังนั้นไวรัสคอมพิวเตอร์จึงมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวก ับไวรัสในทางชีววิทยา ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในลักษณะเดียวกันนี้ คำอื่นๆ ที่ใช้กับไวรัสในทางชีววิทยายังขยายขอบข่ายของความหมายครอบคลุมถึงไวรัสในทางคอมพ ิวเตอร์ เช่น การติดไวรัส (infection) แฟ้มข้อมูลที่ติดไวรัสนี้จะเรียกว่า โฮสต์ (host) ไวรัสนั้นเป็นประเภทหนึ่งของโปรแกรมประเภทมัลแวร์ (malware) หรือโปรแกรมที่มีประสงค์ร้าย ในความหมายที่ใช้กันทั่วไปนั้น ไวรัสยังใช้หมายรวมถึง เวิร์ม (worm) ซึ่งก็เป็นโปรแกรมอีกรูปแบบหนึ่งของมัลแวร์ ซึ่งบางครั้งก็ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นสับสนเมื่อ คำไวรัสนั้นใช้ในความ หมายที่เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ไวรัสนั้นโดยทั่วไปจะไม่ส่งผลก่อให้เกิดค วามเสียหายต่อฮาร์ดแวร์โดยตรง แต่จะทำความเสียหายต่อซอฟต์แวร์ ในขณะที่ไวรัสโดยทั่วไปนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย (เช่น ทำลายข้อมูล) แต่ก็มีหลายชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพียงแต่ก่อให้เกิดความรำคาญเท่านั้น ไวรัสบางชนิดนั้นจะมีการตั้งเวลาให้ทำงานเฉพาะตามเงื ่อนไข เช่น เมื่อถึงวันที่ที่กำหนด หรือเมื่อทำการขยายตัวได้ถึงระดับหนึ่ง ซึ่งไวรัสเหล่านี้จะเรียกว่า บอมบ์ (bomb) หรือระเบิด ระเบิดเวลาจะทำงานเมื่อถึงวันที่ที่กำหนด ส่วนระเบิดเงื่อนไขนั้นจะทำงานเมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร ์มีการกระทำเฉพาะซึ่ง เป็นตัวจุดชนวน ไม่ว่าจะเป็นไวรัสชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไ ม่ก็ตาม ก็จะมีผลเสียที่เกิดจากการแพร่ขยายตัวของไวรัสอย่างไ ร้การควบคุม ซึ่งจะเป็นการบริโภคทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างไร้ประโ ยชน์ หรืออาจจะบริโภคไปเป็นจำนวนมาก

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

10 วิธีพื้นฐาน...สำหรับการพิมพ์ภาพที่สมบูรณ์
เพียงแค่พรินเตอร์คุณภาพสูงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอที่จะทำให้คุณพิมพ์ภาพถ่ายออกมาอย่างสมบูรณ์แบบได้ ตราบใดที่คุณละเลยขั้นตอนพื้นฐานต่อไปนี้

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ