ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

iTAP หนุนอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เสริมความรู้ไอที หวังเพิ่มศักยภาพภาคผลิต

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:24:47 07/07/2010
  Page View (2362) แบ่งปัน

iTAP หนุนอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เสริมความรู้ไอที หวังเพิ่มศักยภาพภาคผลิต

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 16:46:52 น.
iTAP หนุนอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เสริมความรู้ไอที หวังเพิ่มศักยภาพภาคผลิต
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--สวทช.

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญของประเทศ แต่ยังประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเทคนิคการผลิต อีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ยิ่งปัจจุบันการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือ ดีไซน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมีความโดดเด่นมากขึ้น

ดร.ชนะ รักษ์ศิริ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในวิทยากรหลัก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตไม้ให้มีคุณภาพ และใช้ไม้อย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมมือกันยกระดับเทคโนโลยี รวมทั้งให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาสินค้า อาทิ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบอย่างโปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ซึ่งเป็นโปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน เนื่องจากหากมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบจะช่วยให้ทำงานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งในแบบ 3 มิติและ 2 มิติ สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของการออกแบบ อีกทั้งยังช่วยจำลองการทำงานของผลิตภัณฑ์ ลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต CAM (Computer Aided Manufacturing) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างทางเดินของมีดตัดเฉือนในการผลิตด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ช่วยให้สามารถจำลองทางเดินของ

มีดตัดเฉือนเพื่อใช้ในการตรวจสอบทางเดินของมีดตัดเฉือนก่อนทำการผลิตจริง รวมทั้งช่วยประมาณเวลาที่ใช้ในการผลิตได้ ทำให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง

ดร.ชนะ กล่าวอีกว่า สถานการณ์อุตสาหกรรมไม้ของประเทศ ปัจจุบันยังประสบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือ และกระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนในรูปร่างและโครงสร้าง รวมทั้งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการนี้จึงพยายามที่จะจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำทรัพยากรไม้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ยังมีการแนะนำส่งเสริม การใช้เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องจักรประเภทนี้มาใช้ในโรงงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับระบบผลิตเดิมเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดต้นทุน ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไทยมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการ iTAP
โทร.02-270-1350-4 ต่อ 115

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/535180องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)