ข้อมูลองค์ความรู้โดย
กฤษณี โภโต
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

บทที่ 3 Operator in JavaScript

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Java
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:34:29 10/05/2013
  Page View (8980) แบ่งปัน

บทที่ 3 Operator in JavaScript

  ในบทที่แล้ว คุณได้ใช้ Operator บางตัวของ JavaScript ไปแล้ว เช่น + เป็น Operator ในการรวมจำนวน เข้าด้วยกัน หรือใช้ในการเอา ข้อความมาต่อกัน และ = ซึ่งเป็น Operator ในการใส่ค่าให้ตัวแปร และในบทนี้ ผมจะสอน Operator ที่สำคัญตัวอื่นๆ ใน JavaScript แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับ เพราะบางตัวไม่มีโอกาสใช้เลยเช่น Operator ที่ใช้กับ Bit ผมก็จะไม่สอนนะครับ เพราะอาจจะทำให้ เนื้อหาโดยรวมดูยากเกินไป แต่ก็ได้สรุปไว้ในตารางท้ายบทนี้ไว้หมดแล้วครับ ถ้าใครต้องการใช้แต่ดูไม่ออกก็ไป Post ถามใน Webboard นะครับ

Arithmetic Operator

          Arithmatic Operator หรือ Operator ที่เกี่ยวกับตัวเลข เป็น Operator ที่ ธรรมดาที่สุด เพราะเราใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันในการคำนวนต่างๆ JavaScirpt ก็มี Operator ให้เราใช้ดังนี้ครับ

+ บวก
- ลบ
* คูณ
/ หาร
% การหารเอาเศษเป็นผลลัพธ์ (MOD)
-- การลดค่า 1 ให้ตัวแปร
++

การเพิ่มค่า 1 ให้ตัวแปร

 

<html>
<head><title>Usage Arithmatic Operator</title></head>
<body>
<script >
<!--
    document.write('105 + 20 = ');
    document.write(105 + 20+'<br>');
    document.write('105 - 20 = ');
    document.write(105 - 20+'<br>');
    document.write('105 * 20 = ');
    document.write(105 * 20+'<br>');
    document.write('105 / 20 = ');
    document.write(105 / 20+'<br>');
    document.write('105 % 20 = ');
    document.write(105 % 20+'<br>');
// -->
</script>
</body>

</html>

 

Logical Operator

Logical Operator จะใช้ในการคำนวนทางตรรก เช่น And Or Not 
Logical Operator ใน JavaScript

&& And
||            Or

!              Not

Comparison Operator

เป็น Operator ที่ใช้เปรียบเที่ยบข้อมูล 2 ตัวนะครับ มีอะไรมั่งเรามาดูกัน

==           เท่ากับ

!=            ไม่เท่ากับ

<             น้อยกว่า

>             มากกว่า

<=          น้อยกว่าเท่ากับ

>=          มากกว่าเท่ากับ


Assignment Operator

  Assignment Operator ก็คือ Operator ที่ใช้ในการใส่ให้ค่ากับตัวแปร Operator ที่เป็นพื้นฐานก็คือ = ซึ่งใช้ในการให้ค่ากับตัวแปรโดยตรง นอกจากนี้ยังงมี Operator ตัวอื่น ที่สามารถ คำนวนค่าก่อนแล้วค่อยเอาไปเก็บในตัวแปร เช่น A += 30 ก็จะหมายถึง เอา A บวกด้วย 30 แล้วเก็บ ไว้ใน A เหมือนเดิม ใน Section นี้เราจะมาดูกันนะครับว่า Assignment Operator ใน JavaScript จะมีอะไรบ้าง

= ใส่ค่าของทางขวาให้ตัวแปรทางซ้าย
+= เอาทางซ้ายบวกทางขวาแล้วเก็บไว้ทางซ้าย
-= เอาทางซ้ายลบทางขวาแล้วเก็บไว้ทางซ้าย
*= เอาทางซ้ายคูณทางขวาแล้วเก็บไว้ทางซ้าย
/= เอาทางซ้ายหารทางขวาแล้วเก็บไว้ทางซ้าย
%= เอาทางซ้ายหารทางขวาแล้วเก็บเศษที่ได้ไว้ทางซ้าย

ตารางตัวอย่างการใช้ Operator

Category Operator Description Usage Example Value/Result
String + concatenation "Java" + "Script" JavaScript
Arithmetic + addition 2 + 3 5
- subtraction 6 - 4 2
unary negation -9 -9
* multiplication 3 * 4 12
/ division 15/3 5
% modulus 15%7 1
++ increment and then return value x=3; ++x 4
return value and then increment x=3; x++ 3
-- decrement and then return value x=3; --x 2
return value and then decrement x=3; x-- 3
Bit Manipulation & and 10 & 7 2
| or 10 | 7 15
^ exclusive or 10 ^ 7 13
<< left shift 7 << 3 56
>> sign-propagating right shift -7 >> 2 -2
>>> zero-fill right shift -7 >>> 2 1073741822
Logical && logical and true && false false
|| logical or true || false true
! not !true false
Comparison == equal 3 == 7 false
!= not equal 3 != 7 true
< less than 3 < 7 true
<= less than or equal 3 <= 7 true
> greater than 3 > 7 false
>= greater than or equal 3 >= 7 false
Conditional Expression (condition) ? value1 : value2 if condition is true then value1 else value2 true ? 3 : 7 3

ที่มาจาก : http://realdev.truehits.netองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
สร้าง BarCode จาก Java โดยใช้ lib ของ ZXing ( Open Source )
สร้าง BarCode จาก Java โดยใช้ lib ของ ZXing ( Open Source )

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 13 Math Function
ในการเขียนโปรแกรม มีบางครั้งที่เราต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ JavaScript ก็มีคุณสมบัติในการคำนวณทางคณิตศาสตร์กะเค้าเหมือนกันครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 2 เรื่องของตัวแปร JavaScript
JavaScript ก็เหมือนภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมทั่วไป ตรงที่มีตัวแปรสำหรับเก็บค่า จากส่วนหนึ่งของ Program แล้วก็เอาไปใช้ในส่วนอื่นๆได้ ตัวแปรก็คือ ชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาสำหรับเก็บค่า อย่างเช่น เราอาจกำหนดตัวแปรชื่อว่า imageName เพื่อไปเก็บชื่อไฟล์ภาพๆหนึ่ง หรือ อาจกำหนดให้ amount ไปเก็บจำนวนเต็ม เป็นต้น

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 9 Document Object
Document object คืออะไร Document Object หมายถึงเอกสาร HTML ที่เป็นเวบเพจที่กำลังแสดงอยู่ในหน้าต่างหลัก เป็น Propertiy ของ window (window.document) Document Object เปรียบเสมือนหน้าหนังสือ หากคุณลองเปิดหนังสือดูจะเห็น หมายเลขหน้า และ หมายเลขบท ในทาง OOP หมายเลขหน้าและหมายเลขบทเหล่านั้นก็เป็น Properties สำหรับบอกคุณสมบัติ ของหน้านั้น ว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ บทใด นอกจากนี้ ในหน้าหนังสือยังมีเนื้อหาสาระที่ประกอบอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา หัวข้อ ย่อหน้า รูปภาพ ตาราง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก็นับเป็น Properties ของหน้าหนังสือเช่นกันครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 10 Form Java
คุณคงเคยพบกับ Banner ข้างบนนี้มาก่อนนะครับ เจ้านี่แหละ มันเกิดจากการนำ object form ไปประยุกต์ ใช้ กับ setTimeout ในบทที่ผ่านมา และ นอกจากนี้แล้ว Form ยังมีคุณสมบัติน่าสนใจอีกมาก ทั้ง Button Checkbox radio ฯลฯ รวมทั้ง text ที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 14 String
ไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใด การจัดการกับ String ก็เป็นความสามารถที่ขาดไม่ได้ ใน JavaScript ก็เช่นกัน

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 6 Event Java
Event คืออะไร

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 11 Links
บทที่ 11 Links

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 12 Images
บทที่ 12 Images

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 7 OOP for JavaScript
Object เป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งของ JavaScript เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยเชียวนะ หน้านี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับ Object ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ

โดย... กฤษณี โภโต