ข้อมูลองค์ความรู้โดย
สุทธิมา นาคทอง
ตำแหน่ง ฝ่ายโฆษณา

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Natural Language
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:30:30 13/05/2013
  Page View (2400) แบ่งปัน

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ มีมากมายหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาโปรแกรมมีข้อดีและเหมาะกับใช้งานต่างๆ กัน ในการเลือกใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ควรพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้คือ

1. เลือกภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับความชำนาญของบุคลากร หรือนักเขียนโปรแกรม

2. คำนึงถึงเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเขียนโปรแกรม

3. เลือกภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักเขียนโปรแกรมเข้าใจง่าย มีการประยุกต์ใช้งานได้อย่างแพร่หลาย และสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคตได้

4. เลือกภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับฮาร์ดแวร์ และสามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในงานด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังตาราง ต่อไปนี้

ภาษาคอมพิวเตอร์

การใช้งานหลัก

• FORTRAN (FORmula TRANslator)

ใช้ในงานคำทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรืองานวิจัย การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ได้

• ALGOL (ALGOrithmic Language)

เริ่มต้นได้รับการออกแบบให้เป็นภาษาสำหรับงานวิทยาศาสตร์ และต่อมามีการพัฒนาต่อเป็นภาษา PL/I และ Pascal

• COBOL

(Common Business Oriented Language)

ใช้ในการประมวลผลแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ การคำนวณทางด้านธุรกิจบนเครื่องขนาดใหญ่

PL/I (Programming Language One)

ถูกออกแบบมาใช้กับงานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และธุรกิจ

• BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)

สำหรับผู้เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และธุรกิจ

• Pascal ( ชื่อของ Blaise Pascal)

นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทุกด้าน

• C และ C ++

สำหรับนักเขียนโปรแกรม ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

• LISP (LISt Processing)

ออกแบบโดยบริษัท IBM ในปี ค . ศ . 1968 เป็นภาษาที่โต้ตอบ กับผู้ใช้ทันทีเหมาะสำหรับจัดการกับกลุ่มของข้อมูลที่สัมพันธ์กันในรูปแบบตาราง

• LOGO

นิยมใช้ในโรงเรียน เพื่อสอนทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน

• PROLOG (PROgramming LOGic)

นิยมใช้มากในงานด้าน ปัญญาประดิษฐ์จัดเป็นภาษาธรรมชาติ ภาษาหนึ่ง

• RPG (Report Program Generator)

ถูกออกแบบให้ใช้กับงานทางธุรกิจ จะมีคุณสมบัติในการสร้างโปรแกรมสำหรับพิมพ์รายงานที่ยืดหยุ่นมาก

 ตัวอย่างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนี้มีภาษาคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้มากมายหลายภาษา แต่ละภาษาก็ถูกออกแบบ มาให้ใช้กับงานด้านต่าง ๆ กัน ตัวอย่าง เช่น บางภาษาก็ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ บางภาษาใช้ในการคำนวณที่ซับซ้อน ซึ่งจะกล่าวโดยสรุปถึงการใช้งานของแต่ละภาษาดังนี้

1. ภาษาฟอร์แทรน ( FORTRAN : FORmula TRANslator)

ภาษาฟอร์แทรน เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท IBM มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 ย่อมาจากคำว่า FORmula TRANslator ซึ่งถือว่าเป็นการกำเนิดของภาษาระดับสูงภาษาแรก นิยมใช้สำหรับงานที่มีการคำนวณมาก ๆ เช่น งานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ภาษา FORTRAN สามารถใช้ในการแก้ปัญหาสมการทางคณิตสาสตร์ที่ซับซ้อนได้ดี หรือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา FORTRAN

FORTRAN PROGRAM

SUM = 0

 COUNTER = 0

WRITE ( 6 , 60 )

READ ( 5 , 40 ) NUMBER

1 IF ( NUMBER) .EQ. 999 ) GOTO 2

SUM = SUM + NUMBER

COUNTER = COUNTER + 1

WRITE ( 6 , 70 )

READ ( 5 , 70 ) NUMBER

GOTO 1

2 AVERAGE = SUM / COUNTER

WRITE ( 6 , 80 ) AVERAGE

STOP

END

2. ภาษา ALGOL

ภาษา ALGOL หรือ Algorithmic Language คิดค้นโดยกลุ่มนักคอมพิวเตอร์ ที่มาประชุมวิชาการ ที่ซูริค ในปี 1958 และออกเผยแพร่ปี 1960 มีคำสั่งกำหนดโครงสร้าง และชนิดข้อมูลอย่างสมบูรณ์ และมีการนำไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบภาษารุ่นที่ 3 ที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน เช่น Pascal โดยภาษา ALGOL ที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ ALGOL- 60 และ ALGOL- 68

3. ภาษาโคบอล (COBOL)

ภาษาโคบอล เป็นภาษาระดับสูงที่ออกแบบมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 โดยสถาบันมาตรฐานแห่งสหรัฐอเมริกากับบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หลายแห่ง และได?มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากมาตรฐานของภาษาโคบอลในปี 1968 กำหนดโดย The American National Standard Institute และในปี 1974 ได?ออกมาตรฐานที่เรียกว่า ANSI - COBOL ต่อมาเป็น COBOL 85 ภาษาโคบอลเป็นภาษาที่ออกแบบให้ใช้?กับงานทางธุรกิจได?เป็นอย่างดี สำหรับการประมวลผลแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่? การคำนวณทางธุรกิจเช่นการจัดเก็บ เรียกใช้? และประมวลผลทางด้านบัญชี ตลอดจนทำงานด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง การรับและจ่ายเงิน เป็นต้น

คำสั่งของภาษา COBOL จะคล้ายกับภาษาอังกฤษทำให้สามารถอ่านและเขียนโปรแกรม ได?ไม?ยากนัก ในยุคแรก ๆ ภาษา COBOL จะได?รับความนิยมบนเครื่องระดับเมนเฟรม แต่ปัจจุบันนี้จะ มีตัวแปลภาษา COBOL ที่ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย รวมทั้งมีภาษา COBOL ที่ได?รับการ ออกแบบตามแนวทางเชิงวัตถุ ( Object Oriented) เรียกว่า Visual COBOL ซึ่งจะช่วยให้การโปรแกรมสามารถทำได?ง่ายขึ้น และสามารถนำโปรแกรมที่เขียนไว้มาใช้ในการพัฒนางานอื่น ๆ อีก

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา COBOL

                    IF SALES-AMOUNT IS GREATER THAN SALES-QUOTA

                    COMPUTE COMMISSION = MAX-RATE * SALES - AMOUNT

                    ELSE

                    COMPUTE COMMISSION = MIN-RATE * SALES - AMOUNT

 4. ภาษาเบสิก (BASIC)

ภาษาเบสิก ( Basic ย่อมาจาก Beginners All - purpose Symbolic Instruction Code)เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้พัฒนาโดย Dartmouth Collage แนะนำโดย John Kemeny และ Thomas Krutz ในปี 1965 เป็นภาษาที่ใช้ง่าย และติดตั้งอยู่บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมาก ใช้สำหรับ ผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากภาษา BASIC, QBASIC ปัจจุบันเป็น Visual BASIC เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร?หลาย สามารถประยุกต์ใช้งานได?ทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางธุรกิจ

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา BASIC

 CLS

                    PRINT “PLEASE ENTER A NUMBER”

                    INPUT NUMBER

                    DO WHILE NUMBER <> 999

                    SUM = SUM + NUMBER

                    vCOUNTER = COUNTER + 1

                    PRINT “PLEASE ENTER THE NEXT NUMBER”

                    INPUT NUMBER

                    LOOP

                    AVERAGE = SUM/COUNTER

                    PRINT “THE AVERAGE OF THE NUMBER IS”; AVERAGE

                    END

5. ภาษา PL/ 1

ภาษา PL/I เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานของบริษัทไอบีเอ็ม ที่ตั้งใจจะรวมความสามารถของภาษา FORTRAN, ALGOL, COBOL เข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ภาษานี้เป็นภาษาแรกที่ทำงานได้กว้างขวางจริงๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และธุรกิจ แต่ขณะเดียวกัน ก็ทำให้ตัวแปลภาษาใหญ่มาก จนไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องขนาดเล็กได้ ภาษานี้กำหนดรูปแบบ/ประเภทข้อมูลได้หลายแบบ ทำงานหลายงานพร้อมกันได้ ( Multitasking) ทำงานกับอุปกรณ์รับส่งข้อมูล ที่ซับซ้อนได้ และประมวลรายการได้ ( List Processing) แต่ภาษานี้ไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก

6. ภาษาปาสคาล (Pascal)

ภาษาปาสคาล เป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนาโดยนิคลอส เวิร์ธ (Niklaus Wirth) แห่งสถาบันเทคโนโลยีของรัฐในเมือง ซูริค (Zurick) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี ค.ศ. 1968 ชื่อของภาษานี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนสำคัญที่ชื่อว่า Blaise Pascal ภาษานี้ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม ง่ายต่อการเรียนรู้ แตกต่างกับภาษาเบสิกก็คือ ภาษาปาสคาลเป็นภาษาโครงสร้าง ( Structure Programming) นิยมใช้เป็นภาษาสำหรับการเรียนการสอน และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ภาษาปาสคาลมีตัวแปลภาษาทั้งที่เป็นแบบ Interpreter และ Compiler โดยจะมีโปรแกรม เทอร์โบปาสคาล ( Turbo Pascal) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในวงการศึกษา และธุรกิจ เนื่องจากได้รับ การปรับปรุงให้ตัดข้อเสียของภาษาปาสคลารุ่นแรก ๆ ออกไป

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pascal

PROGRAM AVERAGE OF NUMBER:

                    VAR

                    COUNTER , NUMBER , SUM : INTEGER ;

                    AVERAGE : REAL ;

                    BEGIN

                    SUM := 0 ;

                    COUNTER := 0;

                    WRITELN (‘PLEASE ENTER A NUMBER');

                    READLN ( NUMBER);

                    WHILE NUMBER <> 999 DO

                    BEGIN (* WHILE LOOP *)

                    SUM := SUM + COUNTER;

                    WRITELN (‘PLEASE ENTER THE NEXT NUMBER');

                    READ ( NUMBER);

                    END ; (* WHILE LOOP *)

                    AVERAGE := SUM / COUNTER;

                    WRITELN (‘THE AVERAGE OF THE NUMBERS IS' , AVERAGE : 2 );

                    END.

7. ภาษา Modula- 2

ภาษา Modula- 2 เป็นภาษาที่นิคลอส เวิร์ธ ปรับปรุงจากภาษาปาสกาล โดยพยายามให้มีลักษณะที่ดีของภาษา สำหรับเขียนโปรแกรมมากขึ้น เช่น การทำให้มีการซ่อนสารสนเทศ ( Information Hiding) หลักการนามธรรม ( Abstraction) การกำหนดชนิดข้อมูล ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการดำเนินงานแบบ Recursion และ Concurrency ได้ด้วย ปัจจุบันภาษานี้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร

8. ภาษา C และ C++

ภาษา C ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dennis Ritchie ในปี ค.ศ. 1972 ที่ห้องปฏิบัติการเบลล์ ของบริษัท AT&T เป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับ ความนิยมคู่กับภาษาซี และมีการใช้งานอยู่ในเครื่องทุกระดับ

ภาษา C เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาษา C เป็นภาษาที่รวมเอาข้อดีของภาษาระดับสูงในเรื่องของความยืดหยุ่น และไวยากรณ์ ที่ง่ายต่อการเข้าใจกับข้อดีของภาษาแอสเซมบลีในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน ทำให้โปรแกรมที่พัฒนาด้วย ภาษาซีทำงานได้เร็วกว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงอื่น ๆ ในขณะที่การพัฒนา และแก้ไขโปรแกรมสามารถทำได้ง่ายเช่นเดียวกับภาษาระดับสูงทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ภาษา C ยังได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปอีก โดยทำการประยุกต์แนวความคิดของการ โปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้ในภาษา ทำให้เกิดเป็นภาษาใหม่คือ C++ (++ ในความหมายของภาษาซีคือ การเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนั่นเอง) ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมใช้ในงานพัฒนาโปรแกรมอย่างมาก

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และ C++

                    /* http://www.thaiall.com/tc */
 
                    #include <stdio.h>
 
                    #include <conio.h>
 
                    void main(){
 
                    int i, j;
 
                    printf("Put integer :");
 
                    scanf ("%d", &i);
 
                    printf("n========n");
 
                    j = 0;
 
                    while (i > j){
 
                    printf("%d\n", ++j);
 
                    }
 
                    getch();
 

                    }

 9. ภาษา Ada

ภาษา Ada พัฒนาขึ้นตามสัญญาว่าจ้างของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ต้องการได้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้แทนภาษาอื่นๆ ที่หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงกำลังใช้อยู่ในขณะนั้นได้ ภาษานี้มีโครงสร้างคล้ายภาษาปาสกาล แต่ทำงานได้มากกว่า เช่น ทำงานหลายงานได้พร้อมกัน ( Mustitasking) จัดการกับการขัดจังหวะได้ ( Interrupt handling) จัดจังหวะการทำงานให้เข้ากัน ( Intertask Synchronization) เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นภาษาที่มากด้วย โครงสร้างแบบต่างๆ จึงมีขนาดใหญ่ด้วย

10. ภาษา Lisp

ภาษา Lisp (LISt Processing) เป็นภาษาที่นับได้ว่าเก่าแก่พอๆ กับภาษาฟอร์แทรน พัฒนาในปี 1950 โดย จอห์น แมคคาร์ธี ( John McCarthy) สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสสาชูเสตต์ เหมาะสมกับงานประมวลสัญลักษณ์ หรือรายการต่างๆ ในปัญหาประเภท Combinatorial ซึ่งใช้ในงานปัญญาประดิษฐ์ เช่น การพิสูจน์ทฤษฏี การค้นหาข้อมูล ที่จัดโครงสร้างแบบต้นไม้ เป็นต้น ภาษานี้มีโปรแกรมย่อย ในรูปของฟังก์ชัน ที่มีลักษณะเป็นเอกเทศ สามารถนำมาทำเป็นคลังฟังก์ชันขนาดใหญ่ได้ และเป็นการเน้นหลักการ ด้านการนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีการนำมาใช้ในการสร้าง ระบบผู้เชี่ยวชาญกันมาก เพราะลักษณะของภาษา เอื้ออำนวยต่อการใช้ระบุความจริง กฎเกณฑ์ และการอนุมานต่างๆ อันจำเป็นต่องานระบบอิงฐานความรู้


11. ภาษา Prolog

 ภาษา Prolog (PROgramming in LOGic) เป็นอีกภาษาที่นิยมใช้ในการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ ( Artificial Intelligence) เพราะเหมาะสำหรับใช้แสดงความรู้ ( Knowledge Representation) โดยนำความรู้มาเขียนในรูปของ อนุประโยค ( Clause) ซึ่งเป็นภาษาคู่แข่งกับภาษา Lisp พัฒนาโดย Colmerauer แห่ง University of Marseilles ในปี 1970 จากนั้น Clocksin กับ Mellish จาก University of Edinburgh ได้นำมาพัฒนาเพื่อใช้งานต่อ

12. ภาษา APL

 ภาษา APL (A Programming Language) เป็นภาษาระดับสูงที่คิดสร้างโดย เค. อี. ไอเออร์สัน ( Ken Iverson) แห่งบริษัทไอบีเอ็ม เมื่อปี 1960 มีลักษณะแตกต่างจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่นอยู่มาก เช่น ใช้สัญลักษณ์แทนการทำงาน หรือการดำเนินการทางเลขคณิต และอักขระ ทำให้โปรแกรมมีขนาดกระทัดรัด จึงเป็นภาษาที่นิยมใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

13. ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ( Object-Oriented Programming Language)

          ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ( Object-Oriented Programming) หรือ OOP เหมาะกับการเขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดใหญ่ทำให้งานเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถเขียนได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะสิ่งต้องการเขียนโปรแกรมเป็นคลาสของวัตถุ ( Class) ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ (Property) และวิธีการทำงาน (Method) สามารถทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติมคำสั่งใน Method ได้โดยไม่กระทบโปรแกรมส่วนอื่นๆ ทั้งยังสามารถสืบทอดคุณสมบัติของ Class ได้อีกด้วย มีหน้าจอของการโต้ตอบ ( dialog box) หรือไอคอน บนจอภาพ เป็นต้น ตัวอย่างของภาษา OOP เช่น

 - Smalltalk เป็นภาษา OOP ภาษาแรก ได้สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักคอมพิวเตอร์ชื่อ Alan kay ภาษานี้ใช้แป้นพิมพ์ในการป้อนข้อมูลแต่การทำงานทั้งหมดใช้เมาส์

  - C++ เป็นการพัฒนาจากภาษา C เพื่อให้เป็นภาษา OOP ได้สร้างขึ้นโดย Bjarne Strousup การเขียนภาษานี้ใช้รหัสมาตรฐานของภาษา C ภาษา C++ สามารถเขียนแบบธรรมดาและแบบ OOP

 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในตระกูล Visual เป็นภาษาที่พัฒนาต่อจาก OOP เป้าหมายของ Visual Programming ทำให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมได้ง่าย การทำงานจะเป็นกราฟฟิกส์ ทำให้ผู้?ใช้คิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาได้ง่าย การสร้างโปรแกรมใช้ Icon แทนการเขียนโปรแกรมประจำโปรแกรมเมอร์จะเชื่อมต่อระหว่าง Object โดยการวาดรูป การชี้ การคลิกบนไดอะแกรม การเขียนโปรแกรมแบบ Visual จะต้องเป็นระบบ GUI ตัวอย่างของภาษาในกลุ่มนี้ที่นิยมคือ Visual Basic พัฒนาโดยไมโครซอฟต์ ในปี 1990 จัดเป็นภาษาในยุคที่ 4 ในกลุ่มของ OOP

14. ภาษา Visual Basic

ภาษา Visual Basic เป็นภาษาระดับสูงในยุคที่ 4 พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ในปี ค.ศ. 1987 แต่เริ่มได้รับความนิยมในปี ค.ศ.1991 นับว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่มีเครื่องมือ เป็นภาพกราฟฟิกคอยอำนวยสะดวกในการเขียนโปรแกรม และได้รับความนิยมในการพัฒนาโปรแกรมบน Windows เพราะมีหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Event – Driven ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการทำงานให้กับ Control ต่างๆที่สร้างขึ้นตามเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้น เช่น การคลิกเมาส์ของผู้ใช้ หรือการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด เป็นต้น

 Private Sub Form_Load()

                    Dim i As Integer

                    For i = -5 To 5

                    If i < 0 Then

                    MsgBox i &" เป็นตัวเลขจำนวนเต็มลบ ", vbOKOnly + vbInformation, "Show"

                    Else

                    MsgBox i &" เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก ", vbOKOnly + vbInformation, "Show"

                    End If

                    Next

                    End Sub

16. ภาษา Java


ภาษา Java เป็นภาษาระดับสูงในยุคที่ 4 ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้วัตถุ (Object) เป็นหลักในการพิจารณาสิ่งต่างๆที่สนใจ ดังนั้นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา Java ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของ Object ถูกจัดกลุ่มในรูปของ Class โดยที่แต่ละคลาสมีคุณสมบัติการถ่ายทอดลักษณะ (Inheritance) ภาษา Java ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา Java สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาวะแวดล้อมต่างกันได้โดยไม่ขึ้นกับแพตฟอร์มใดๆ (Platform Independent) เป็นภาษาที่มีไวยากรณ์เข้าใจง่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 class TestJava

                    {

                    public static void main(String[] args)

                    {

                    System.out.println("Hello World!");

                    }  

                    }

ที่มาจาก : http://www.elearning.msu.ac.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
โปรแกรม FontLister โปรแกรมดู Font
โปรแกรม FontLister โปรแกรมดู Font

โดย... สุทธิมา นาคทอง

การดาวน์โหลด flash video ด้วย firefox
จะดีกว่าไหมถ้าเราใช้เว็บบราวเซอร์ดาวน์โหลดเอาซะเลย firefox ไงมันทำได้ด้วยนะรู้กันหรือเปล่า

โดย... สุทธิมา นาคทอง