ข้อมูลองค์ความรู้โดย
วิไลวรรณ กุสุมาลย์
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

การจัดและตกแต่งข้อความ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Web Design
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:06:58 23/05/2013
  Page View (2408) แบ่งปัน

 

การจัดและตกแต่งข้อความ 

                การใช้ข้อความใน Dreamweaver 8  สามารถเหมือนโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานเอกสาร  เช่น  Microsoft Office

1.  การปรับเปลี่ยนภาษา
การตั้งค่าภาษาไทย 
                การใช้งานภาษาไทยบนเว็บเพจสามารภทำได้ 2 วิธี  คือ  การกำหนดแต่ละเว็บเพจทุกครั้งที่สร้างใหม่  หรือกำหนดภาษาให้เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไปเลย  โดยมีวิธีการดังนี้

การกำหนดภาษาทีละเว็บเพจ

 • เลือกคำสั่ง  Modify >> Page Properties  จากแถบเมนู

 • ใน Category  ให้เลือก  Title/Encoding 
 • เลือกภาษาไทยจากช่อง  Encoding >> Thai (Windows)

 • คลิกปุ่ม OK  เพื่อจบการตั้งค่าภาษาของเว็บเพจปัจจุบัน

การกำหนดภาษาให้เป็นค่าเริ่มต้นกับทุกเว็บเพจ

 • เลือกคำสั่ง  Edit >> Preferences  จากแถบเมนู

 • ใน  Category  เลือกคำสั่ง  New Document
 • เลือกภาษาไทยโดยคลิกปุ่ม  จากช่อง  Default encoding  >>  Thai (Windows)

 • คลิกปุ่ม  OK 

การเพิ่มแบบอักษร 
                การเพิ่มแบบอักษรเพื่อใช้งาน  ในกรณีที่แบบอักษรที่โปรแกรมกำหนดมาใช้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

 • คลิกที่คำสั่ง  Text >> Font >> Edit Font List …

 • จะได้หน้าต่าง  Edit Font List

   

   

 • ดับเบิ้ลคลิกเลือกแบบอักษรที่ต้องการจากช่อง  Available fonts :  แบบอักษร
 • การเพิ่ม / ลบ  แบบอักษร  ใช้ปุ่ม << และปุ่ม >> เลื่อนหาแบบอักษร
 • คลิกปุ่ม  OK

2. การพิมพ์ข้อความในเว็บเพจ

การพิมพ์ข้อความสามารถพิมพ์ลงไปในหน้าเอกสารเหมือนกับพิมพ์ในเวิร์ดปกติ 
เมื่อพิมพ์เสร็จก็กด < Enter >  เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

การขึ้นบรรทัดใหม่ 
                การขึ้นบรรทัดใหม่  ใช้วิธีกดแป้น  < Enter >  ซึ่ง  Dreamweaver 8  จะเว้นบรรทัดที่ว่างก่อนและหลังให้ 1 บรรทัด

การขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ต้องเว้นที่ว่าง 
                ถ้าต้องการให้การขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่ต้องเว้นที่ว่าง  ให้คลิกหน้าข้อความหรือบรรทัดที่ต้องการจะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกดแป้น  < Shift >  พร้อมกับกด  < Enter >  หรือคลิก  ก็ได้

3.  การเลือกข้อความ
                การเลือกข้อความเป็นการระบายแถบทึบบนข้อความ  เพื่อจัดการกับข้อความนั้น ๆ  เช่น  ลบ  คัดลอก  ย้าย  ฯลฯ  การเลือกข้อความมีหลายลักษณะ  ดังนี้

การเลือกเฉพาะคำหรือข้อความ 
                1.  วางเมาส์หน้าคำหรือข้อความ  คลิกแล้วลากเมาส์ทับบริเวณที่ต้องการ  แล้วปล่อยเมาส์
                2.  บริเวณเมาส์ลากผ่านจะมีแถบสีดำขึ้นมา

การเลือกข้อความขนาดยาว 
                การเลือกข้อความขนาดยาว  ถ้าใช้การลากเมาส์เหมือนวิธีแรกอาจไม่สะดวก 
                1.  คลิกเมาส์ตรงตัวอักษรแรกของข้อความที่จะลือก
                2.  กดแป้น  < Shift >  ค้างไว้  พร้อมกับคลิกเมาส์ที่ข้อความสุดท้าย

การเลือกข้อความทั้งเอกสาร 
                1.  คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้บนเว็บเพจ  เลือกคำสั่ง  Edit >> Select All  หรือกดแป้น  < Ctrl > + < A >  หรือคลิกแท็ก  < P >  บนแถบสถานะ (Status Bar)  ข้อความทั้งหมดจะเป็นแถบทึบ
                2.  การยกเลิกการเลือกเอกสารทำได้โดยคลิกพื้นที่ว่างบนเว็บเพจ

 • การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร

 การใช้  Properties Inspector

 • คลิกเลือกข้อความ หรือ  คำที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบ
 • เลือกแบบอักษรที่ช่อง  Font  เช่น MS San Serif
 • เลือกขนาดตัวอักษรที่ช่อง  Size
 • เลือกสไตล์ที่กำหนดไว้แล้วในช่อง Style

 • เลือกสีแบบอักษร

การใช้เมนูคำสั่ง

 • คลิกเลือกข้อความที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบ
 • เลือกเมนู  Text
 • เลือกคำสั่งย่อย  เช่น  Font  แล้วเลือกแบบอักษรที่ต้องการ  เช่น MS San Serif

 • เลือกขนาดตัวอักษร (Size)  สไตล์  (Style)  และสีแบบอักษร  (Color)

การใช้ทูลบาร์

 • คลิกที่ปุ่ม  แล้วเลือกกลุ่มเครื่องมือ  Text
 • จะได้แถบเครื่องมือสำหรับแก้ไขลักษณะอักษร  ดังนี้
 • การกำหนดตัวอักษรแบบพิเศษเพิ่มเติม  คลิกที่ปุ่มด้านซ้ายสุดของทูลบาร์

 • ถ้าต้องการเลือกตัวอักษรชนิดพิเศษเพิ่มเติม ให้คลิกที่คำสั่ง  Other Character  จะได้หน้าต่าง  Insert other character

 • คลิกเลือกแบบอักษรที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม  OK

4.  การจัดรูปแบบข้อความ

การจัดตำแหน่งของข้อความ

 • คลิกเลือกข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ
 • คลิกเลือกรูปแบบการจัดข้อความ  มีรายละเอียดดังนี้
 • สำหรับจัดข้อความชิดซ้าย (Align Left)

 • สำหรับจัดข้อความไว้ตรงกลาง (Align Center)

 • สำหรับจัดข้อความชิดขวา (Align Right)

 • สำหรับให้ข้อความทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากัน (Justify) 

5. การจัดระยะเยื้องของย่อหน้า 
                การเยื้องของย่อหน้าเป็นการเว้นระยะห่างของข้อความกับขอบหน้าเว็บเพจเข้าไป  โดยกำหนดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าเว็บ    ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
                1.  คลิกตำแหน่งข้อความที่ต้องการจะเยื้อง
                2.  คลิกที่แถบเครื่องมือเยื้องเข้า   (Text Indent)  เพื่อเยื้องระยะเข้าไปหนึ่งระยะ  ถ้าต้องการเพิ่มระยะให้คลิกอีกครั้งหนึ่ง

 3.  ถ้าต้องการยกเลิกการเยื้องให้คลิกปุ่มเยื้องออก  (Text Outdent)

การใช้สัญลักษณ์และตัวเลขแสดงหัวข้อย่อย 
                การใส่สัญลักษณ์   (Bullet)  และตัวเลข (Numbering)  เพื่อแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับข้อความแต่ละบรรทัด  เพื่อให้อ่านได้สะดวกและสวยงาน  มีขั้นตอนดังนี้

 • คลิกเลือกข้อควาที่ต้องการจะทำสัญลักษณ์หรือลำดับเลข
 • คลิกที่ปุ่ม   เพื่อใช้สัญลักษณ์  ปุ่ม  เพื่อใช้ตัวเลข

 • ถ้าใช้ทูลบาร์ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อใช้บุลเล็ต  และปุ่ม  เพื่อใช้ตัวเลข

 • ถ้าใช้เมนูคำสั่งให้คลิกที่  Text >> List  แล้วเลือกคำสั่งย่อย

 • การนำเข้าข้อความจากโปรแกรมอื่น

 การนำเข้าเอกสาร  Word

  เลือกคำสั่ง  File >> Import >> Word Document

  จะได้หน้าต่าง  Import Word Document

คลิกเลือกไฟล์เวิร์ด  แล้วคลิกปุ่ม  Open

เอกสารเวิร์ดจะถูกนำไปแทรกในเว็บเพจทันที

 การนำเข้าเอกสาร  Excel

 • เลือกคำสั่ง  File >> Import >> Excel Document
 • จะได้หน้าต่าง  Import Excel Document

 • คลิกเลือกไฟล์เอ็กเซล  แล้วคลิกปุ่ม  Open

 • เอกสารเอ็กเซลล์จะถูกนำไปแทรกในเว็บเพจทันที

ที่มาจาก : com-learning2u.com

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ไฟล์เสียงที่ใช้ใน Flash
Flash สามารถ Import เสียงได้หลายนามสกุล WAV Sound (*.wav), Mp3 Sound (*.mp3), AIFF Sound (*.aif), Sun Au (*.au) ทั้งนี้การนำเสียงมาใช้กับ Flash Movie ของเราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย เช่น หากเราจะใช้เสียงประกอบในเว็บไซต์ เราก็ไม่ควรใช้เสียงที่มีขนาดใหญ่มากเพราะจะทำให้ Flash Movie ที่ได้มีขนาดใหญ่เป็นผลให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาโหลดนาน เป็นต้น นอกจากนั้นไฟล์เสียงยังใช้หน่วยความจำภายในเครื่องพอสมควร และเราต้องคำนึงถึงพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ด้วย

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flash
พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flash

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

ลบพื้นหลังออก
ลบพื้นหลังออกภาพถ่าย

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

หลักการพื้นฐานการสร้าง Animation
การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash ก็เหมือนกับเรากำกับละครเรื่องหนึ่ง ซึ่งคงจะต้องแบ่งออกเป็นแต่ละฉาก เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล ซึ่ง Scene เองก็เปรียบเสมือนกับฉากหนึ่งฉากที่เราสามารถนำมาประกอบเป็น Flash Movie ได้

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

:: VIDEO CONFERRANCE ::
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ การติดต่อสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ในองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่ง ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและในการติดต่อทางธุรกิจสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียมิได้คือ การประชุม แต่การประชุมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องเสียเวลาและพลาดโอกาสต่างๆ ที่สำคัญ เนื่องจากต้องมีการเดินทางจากที่ต่างๆ เพื่อมาประชุมกัน ณ สถานที่ที่กำหนดที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งในการเดินทางนั้นจะต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายและยังเกิดความเสี่ยงในการเดินทางขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการนำอุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ประโยชน

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์