ข้อมูลองค์ความรู้โดย
รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ระบบนิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   PeopleSoft
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:33:13 09/04/2010
  Page View (3235) แบ่งปัน

คำว่า “นิวแมติกส์” (Pneumatics)  เป็นคำที่มาจากภาษากรีกโบราณ คือ คำว่า “Pneuma”  ซึ่งมีความหมายว่า  ก๊าชที่มองไม่เห็น    ในปัจจุบันนี้คำว่า ระบบนิวแมติกส์จะหมายถึง  ระบบที่ใช้อากาศอัดส่งไปตามท่อทาง เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังของไหลให้เป็นพลังงานกล  เช่น  การทำให้กระบอกสูบลม หรือมอเตอร์ลมทำงาน    ตัวอย่างของการประยุกต์นำไปใช้งาน ได้แก่   งานบรรจุหีบห่อสินค้า   งานขนถ่ายลำเลียงวัสดุ    เครื่องมือกลที่ใช้พลังงานลมชับเคลื่อน   การจับยึดเพื่อเจาะชิ้นงาน   การประทับตราลงบนตัวชิ้นงาน เป็นต้น   

การนำอากาศอัดมาประยุกต์ใช้งานนั้นมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อก่อให้เกิดการทำงานอย่างอัตโนมัติ และก่อให้เกิดการประหยัดแรงงาน    ทั้งนี้เนื่องจากระบบนิวแมติกส์มีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิก    อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้า ได้แก่  มีโครงสร้างอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน     ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ    มีความสะดวกในการบำรุงรักษา   ตัวอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการนำเอาระบบนิวแมติกส์ไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่   กลไกในการจับยึดของเครื่องประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถที่จะนำเอาพลังงานจากอากาศอัดมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยการติดตั้งกระบอกสูบนิวแมติกส์เพื่อทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนที่ต้องการ    ทั้งนี้เนื่องมาจากโดยทั่วไปภายในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีการนำอากาศอัดมาใช้กับงานประเภทอื่นอยู่แล้วส่งผลทำให้ไม่ต้องทำการจัดหาชุดอุปกรณ์ต้นกำลังมาติดตั้งเพิ่มเติม

          ตัวอย่างในการนำเอาระบบนิวแมติกส์ไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ระบบจำลองเสมือนสำหรับฝึกทักษะการควบคุมด้วย PLC
ในปัจจุบันนี้บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปได้มีการพัฒนาสร้างระบบการทำงาน จำลองในรูปแบบ 3 มิติซึ่งทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับ PLC จริง

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

ระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ระบบไฮดรอลิกส์ หมายถึง ระบบการทำงานที่ใช้ของเหลวทุกชนิดเป็นสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานผ่านระบบท่อทาง เพื่อไปทำให้เกิดแรงและการเคลื่อนที่

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot)
โครงสร้างของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้จะประกอบไปด้วยกลไกที่ใช้สำหรับขับ เคลื่อนตัวหุ่นยนต์ไปยังบริเวณสถานที่ทำงานที่ต้องการ เช่น การขับเคลื่อนด้วยล้อหมุน การขับเคลื่อนด้วยล้อสายพาน หรือกลไกที่มีลักษณะคล้ายกับขา

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์