ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

องค์กรชั้นเลิศ ด้วยซัพพลายเชนที่เป็นเลิศ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:55:48 07/07/2010
  Page View (2310) แบ่งปัน

องค์กรชั้นเลิศ ด้วยซัพพลายเชนที่เป็นเลิศ
เอคเซนเชอร์ชี้ท่ามกลางภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันซัพพลายเชนที่มี ประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะช่วยให้องค์กรรับมือได้โดยไม่ต้องหวาดหวั่น

คำถามคือความเป็นเลิศจะทำได้ง่ายจริงหรือ และต้องทำอย่างไร?

เพราะนอกเหนือจากวิกฤติเศรษฐกิจแล้วหน้าตาของโลกยุคใหม่ก็ไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก (คล้ายพรรคการเมืองที่มีหลายมุ้ง) เดิมในลู่วิ่งมีเพียงอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นเท่านั้นที่นำหน้า หากแต่ภายหลังจีน อินเดีย รัสเซียและบราซิลกลับวิ่งตีตื้นขึ้นมาได้ทัน

ภาวการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีฝีมือ เกิดการหมุนเวียนของเงินทุน เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร เกิดตลาดใหม่ และการ เคลื่อนย้ายศูนย์กลางนวัตกรรม

ดร.เคนท์ โกคิง พาร์ทเนอร์ กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน บริษัท เอคเซนเชอร์ ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่าความท้าทายของซัพพลายเชนต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอยู่ 6 เรื่อง คือ 1.ลูกค้าจะมีความคาดหวังเพิ่มขึ้น 2.การดำเนินธุรกิจเพิ่มความซับซ้อน 3.ความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 4.ความจำเป็นต้องเพิ่มความสำคัญของความยั่งยืน 5.ต้นทุนที่อาจสูงขึ้น และ 6.มีความแปรปรวนเพิ่มขึ้น

เขาฟันธงว่าผลประกอบการในอดีต ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ชัยชนะของวันนี้ไม่อาจการันตีความสำเร็จของวันพรุ่งนี้

เอคเซนเชอร์ ได้ทำการสำรวจความเห็นของผู้บริหาร 1,500 ราย จากองค์กรใน 10 ภาคอุตสาหกรรม ที่มีขนาดธุรกิจตั้งแต่ระดับร้อยล้านถึงพันล้านดอลลาร์ พบว่าบริษัทที่เป็นเลิศมักมุ่งพัฒนาสมรรถนะซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่องคือไม่ ได้ทำเฉพาะเมื่อเผชิญวิกฤติเท่านั้น และผลลัพธ์ที่ชัดเจนก็คือเกิดผลเชิงบวกต่อความสำเร็จทางด้านการเงินให้กับ บริษัทนั้นๆ

พร้อมกันนี้เอคเซนเชอร์ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อน สู่ความสำเร็จ เป็นกลยุทธ์ 7 ประการ (ซึ่งในข้อที่ 1-4 จะเป็นเรื่องกลยุทธ์ ส่วนข้อที่ 5-7 นั้นเป็นเรื่องของการดำเนินการ แน่นอนองค์กรต้องมีความเยี่ยมยอดทั้ง 7 ประการ)

ประการแรก การกำหนดขั้นตอนเสริมสร้างมูลค่าอย่างชัดเจน หมายถึงต้องมีเป้าหมายขององค์กร กำหนดความต้องการในการดำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น แอ๊ปเปิ้ล ต้องการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม วอลมาร์ตนั้นปักธงเรื่องความคุ้มค่า คุ้มราคา ส่วนอเมซอนนั้นวางตัวเองให้โดดเด่นว่าเป็นการเพิ่มทางเลือก เป็นต้น

ประการที่สอง การพัฒนาระบบซัพพลายเชนให้เป็นระบบจัดส่งสินค้าที่คุ้มค่า หมายถึงอย่าพัฒนาเพียงแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซัพพลายเชนนั้นจะต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ หรือ end-to-end

ประการที่สาม การแบ่งงานซัพพลายเชนออกเป็นส่วนๆ และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับคุณลักษณะของงานแต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอ ดร.เคนท์ บอกว่าหมายถึงการ segmentation เนื่องจากซัพพลายเชนมีระบบดำเนินการยาวอีกทั้งลูกค้าก็ยังต่างกัน จึงต้องคำนึงเรื่องระบบการจัดส่งแบบเพิ่มมูลค่าเป็นหลัก

ประการที่สี่ การใช้ระบบการดำเนินงานที่มีเครือข่ายทั่วโลกให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง ด้านขนาด การเข้าถึง ความยืดหยุ่น และการลดความเสี่ยง เป็นกลยุทธ์ที่ว่าด้วยเรื่องของการนำขีดความสามารถและทรัพยากรมาใช้งานร่วม กันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประการที่ห้า การเลือกลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถที่โดดเด่น เหนือกว่าคู่แข่ง และสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ด้านคุณค่าขององค์กร

ประการที่หก การติดตั้งระบบไอทีที่สามารถช่วยจัดเรียง วิเคราะห์ข้อมูลและตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากเป็นประเด็นที่โลกที่แคบลงและแบนราบกำลังร้องขอ

ประการที่เจ็ด การสร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้คนให้ถูกกับงานเสริมด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรดูว่ามีความเหมาะสมกับงานหรือ ไม่ หลังจากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บุคลากร มีทักษะและความรู้ที่เหมาะสม และเข้าสู่กระบวนการบริหารประสิทธิภาพบุคลากร ทำการประเมินผลงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่รวมทั้งต้องปรับผลตอบแทนให้สอด คล้องกับผลงานที่เกิดขึ้น


ดร.เคนท์ บอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จมีอยู่ไม่กี่เรื่อง คือ ทำให้ง่ายแต่แตกต่างในมุมลูกค้า สร้างความคุ้มค่าไม่เน้นปริมาณ อีกทั้งต้องยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ต้องมองคำนึง 3 มิติ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนึ่ง การสร้างกระแสเงินสดได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์ สอง สร้างประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด วางแผนสร้างความเติบโตให้องค์กร และ สาม การปรับรูปแบบโดยสร้างกระบวนการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในทุก ขั้นตอนการดำเนินการ

พร้อมกันนี้เขาสรุปและยืนยันว่าซัพพลายเชนที่เป็นเลิศหนุนผลประกอบการให้ ดีขึ้นอย่างแน่นอน และผู้ที่รับผิดชอบหรือขับเคลื่อนงานนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการก่อเกิดความ สำเร็จให้องค์กร ซึ่งความสำเร็จเป็นเรื่องที่ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ ดังนั้นแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่เขานำเสนอขึ้นจึงอยู่กับการนำไปประยุกต์ของแต่ละองค์กร…สูตรใครก็สูตรมัน

ที่มา : http://warehouselogistic.igetweb.com/index.php?mo=3&art=466442องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)