ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

ระบบสแกนนิ้วมือ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:48:45 08/07/2010
  Page View (3111) แบ่งปัน

 

Biometrics คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ ที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบบุคคลคนนั้น ในกรณีที่อาจเป็นผู้ต้องสงสัยในการละเมิดกฎหมายได้อีกด้วย คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น ส่วนเสียงพูด การลงลายมือชื่อ การใช้แป้นพิมพ์ ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและการเรียนรู้ของเจ้าของ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ Biometric ประเภทนี้ก็คือ ใช้ง่าย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ต้องนำอวัยวะที่ไวต่อการติดเชื้อ (เช่น ดวงตา) ไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล Biometrics
การสแกนลายนิ้วมือหรือที่เรียกว่า Biometric ซึ่งรหัสเป็น รหัสประจำตัวที่มีเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเท่านั้น ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้
 
ขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจสอบลายนิ้วมือ
 

รูปแสดงกระบวนการลงทะเบียน และการตรวจสอบลายนิ้วมือ

 

รูป ผังงานกระบวนการลงทะเบียนลายนิ้วมือ

รูป ผังงานของการตรวจสอบลายนิ้วมือ
 
ขั้นตอนการตรวจสอบลายพิพม์นิ้วมือด้วยระบบ AFIS

ขั้นตอนทั่วไปในการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ ดังรูป


รูปขั้นตอนพื้นฐานในการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ
 

ขั้นตอนที่ 1

การนำเข้าข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เป็นการแปลงข้อมูลจากระดาษเข้าสู่ Computer โดย การ Scan และระบบจะทำการจัดกลุ่มแยกประเภท ของลายนิ้วมือ และทำการตรวจจับจุดสำคัญเบื้องต้น ไปด้วย

รูป การนำข้อมูลโดยการ Scan
 

ขั้นตอนที่ 2

การปรับแต่งลายละเอียดจุดสำคัญบนลายนิ้วมือ 
จากขั้นที่ 1 เครื่องจะตรวจสอบจุดสำคัญบนลายนิ้วมือเบื้องต้น แต่ข้อมูลยังไม่ละเอียดพอ ผู้ใช้ต้องปรับแต่งข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งในขั้นนี้ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ใช้ในการตรวจหาจุดสำคัญ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลจะถูกแปลงเป็นรหัสสำหรับระบบ และส่งค่าไปเทียบกับลายนิ้วมือในฐานข้อมูล

รูป การกำหนดรายละเอียดและแยกประเภทลายนิ้วมือแต่ละนิ้ว
 
ขั้นที่ 3 
การวิเคราะห์และเทียบผล ระบบจะทำการตรวจสอบลายนิ้วมือที่เข้ามา ใหม่โดยการเปรียบเทียบจุดสำคัญบน ลายนิ้วมือจากข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งผลอาจจะมีที่ใกล้เคียงหลายราย

รูป แสดงการเทียบภาพลายนิ้วมือที่ระบบตรวจพบ
ระบบจะส่งค่าไปยัง ฐานข้อมูลและจะทำการเลือก รูปภาพที่ตรงกัน หรือมีความคล้ายคลึง กันออกมา วิเคราะห์ผล

สีเหลืองหมายถึง ถูกต้อง สีเขียว หมายถึงไม่แน่ใจ ต้องตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
รูป แสดงจุดปลายที่เครื่องตรวจสอบไม่พบ ผู้ใช้ต้องกำหนดเพิ่มเติม

คนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า ภาพไหนตรงกันมากที่สุด โดยการเปรียบเทียบทุกนิ้ว กับภาพผลลัพธ์ที่ระบบส่ง มา และทำการคัดเลือกภาพที่ไม่ตรงกันออกไป จนเหลือภาพที่คล้ายกันเพียงภาพเดียว


2 แถวบนเป็นลายนิ้วมือที่ต้องการตรวสอบ
2 แถวล่างเป็นลายนิ้วมือที่ระบบตรวจสอบ 
รูป แสดงการเปรียบเทียบ ของลายนิ้วมือ

 
การนำลายนิ้วมือมาประยุกต์ในงานต่าง ๆ
ในปัจจุบันลายนิ้วมือได้มีบทบาทมากขึ้นในด้านการความปลอดภัยของบุคคล สถานที่ และทรัพย์สินสิ่งของ แม้กระทั่งสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญต่อเจ้าของยังสามารถทำการแสกนลายนิ้วมือมาใช้งานได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงการนำลายนิ้วมือมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ 
 
1. ระบบสมาชิกร้านค้า สำหรับร้านค้าที่มีสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บ่อยครั้งที่บัตรมักจะหาย ทำให้ไม่สะดวกในการพกพา แต่ถ้าเรานำลายนิ้วมือมาใช้แทนบัตรสมาชิกก็จะเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น ถ้าเราต้องการจะซื้อของ แค่เอานิ้วไปทาบกับที่สแกน ข้อมูลก็จะออกมาว่า สมาชิกคนนี้เป็นใคร เคยซื้ออะไรบ้าง มีสิทธิพิเศษใด ๆ ในช่วงน
 
2.การลงเวลาทำงาน ส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้บัตรตอก หรือการลงรายชื่อซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องพนักงานตอกบัตรแทนกัน หรือ เสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่เมื่อมีบัตรชำรุดหรือมีพนักงานเข้ามาใหม่ การนำลายนิ้วมือมาใช้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงเวลาเข้างาน และยังป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้ด้ว
 
 
3. การเข้าออกประตู เช่นเดียวกับการลงเวลาทำงาน การใช้ลายนิ้วมือ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเข้าออกอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง แต่ในปัจจุบันนี้ เราสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับการเข้าออกอาคารทั่วไปได้ เพราะการเข้าออกแต่ละครั้ง จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ว่าใครเป็นคนเข้าเมื่อใด และออกเมื่อใด ซึ่งหากเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาก็สามารถทราบว่า บุคคลที่เข้าออกอาคารในช่วงนั้นมีใครบ้าง
 
 
4.รถยนต์ ในตอนนี้เริ่มมีการนำลายนิ้วมือมาใช้ในรถยนต์มากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์จากฝั่งยุโรป โดยเมื่อซื้อมานั่น เจ้าของรถต้องบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือก่อน เมื่อจะใช้งานรถยนต์ก็จะต้องนำนิ้วมือไปทาบกับที่สแกนเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วรถยนต์จะไม่ทำงาน
 
 
5.E-passport ในประเทศไทยได้เริ่มมีการทำ e-passport ทั่วประเทศในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยผู้ที่ประสงค์จะทำพาสปอร์ตต้องไปถ่ายรูปหน้าตรง และบันทึกลายนิ้วมือเพื่อบันทึกข้อมูลลง Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในพาสปอร์ต ประโยชน์ของ e-passport ทำให้เราสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น และไม่มีการต่ออายุพาสปอร์ตอีกด้วย e-passport จะอ่านได้จากเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยมีการตรวจพิสูจน์โดยอัตโนมัติ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในหนังสือเดินทาง กับผู้ถือหนังสือเดินทาง และกับฐานข้อมูลอาชญากรหรือผู้ก่อการร้าย
 
 
6.Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAIFS) เป็นระบบใหม่ที่ FBI เริ่มใช้ ในปี พ.ศ. 2542 ระบบจัดเก็บรอยพิมพ์ลายนิ้วมือ เต็มรูปแบบ ด้วยระบบ IAFIS ซึ่งจะช่วยให้การสืบค้นประวัติ อาชญากรจากรอยนิ้วมือเป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำ
 
การทำงานของ IAFIS
1. Ten - Print Based Fingerprint Identification Services ใช้ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วในการระบุตัวตนว่าใช้บุคคลที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งจะทำให้การค้นหาบุคคลแม่นยำมากขึ้น 
2. Latent Fingerprint Services บริการเก็บลายนิ้วมือที่แฝงอยู่
3. Subject Search and Criminal History Services ให้บริการในการค้นหาข้อมูลอาชญากร
4. Document and Imaging Services บริการแสดงรูปภาพและข้อมูลของเจ้าของลายนิ้วมือ
5. Remote Ten - Print and Latent Fingerprint Search Services ให้บริการค้นหาลายนิ้วมือทางไกล
 
7. A fingerprint verification ATM เป็นบริการใหม่ที่ใช้กันอยู่ในบางประเทศ เป็นเครื่องเบิกเงินสดที่มีที่สแกนลายนิ้วมือ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียบบัตร ATM แล้วนำนิ้วไปทาบที่สแกนก่อนที่จะทำการเบิกเงิน
 
 

ตัวอย่างการนำลายนิ้วมือมาใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว

 


Notebook

Pocker PC


Mouse


Keyboard

Handy Drive 


Telephone
 
ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีลายนิ้วมือ
ข้อดี
- มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะลายนิ้วมือนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถให้ใครได้ ไม่สามารถทำการเลียนแบบได้ อีกทั้งลายนิ้วมือยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

- ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตลอดเวลา 

- เทคโนโลยีลายนิ้วมือนี้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยกว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริกในด้านอื่น ๆ 

- แนวคิดของเทคโนโลยีลายนิ้วมือนี้เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ง่าย จึงประหยัดเวลาในการที่จะเรียนรู้ของผู้ใช้งาน

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีขนาดเล็ก จึงทำให้ประหยัดไฟ และสามารถนำเครื่องสแกนนั้นไปประยุกต์ใช้บนสิ่งต่าง ๆ ได้สะดวก เช่น แลปทอป โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ และแฮนดี้ไดร์ฟเป็นต้น

- เทคโนโลยีลายนิ้วมือเป็นเทคโนโลยีที่มีมานาน จึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ จึงทำให้ผู้ผลิตเลือกที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีลายนิ้วมือนี้ จึงสามารถสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าได้มาก

 

ข้อเสีย
- ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีลายนิ้วมือนี้จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ แต่ก็ยังเป็นที่หงุดหงิดรำคาญใจของผู้ใช้งานที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ในทุก ๆ วัน 

- นิ้วมือเป็นส่วนที่ได้รับความสกปรกง่ายกว่าส่วนอื่นของร่างกาย เมื่อเรานำนิ้วไปสแกนอาจทำให้เครื่องนั้นไม่สามารถอ่านได้ นอกจากนั้นยังทำให้เครื่องได้รับความสกปรก ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นเสื่อมประสิทธิภาพลงด้วย 

- เทคโนโลยีลายนิ้วมือนั้นยังไม่มีความน่าเชื่อถือได้ 100% จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับสิ่งที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ เช่นรหัสผ่าน หรือ หมายเลยพิน 

- คนบางกลุ่มยังมีความเชื่อว่า การใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวบุคคลนั้น เหมือนตนเป็นอาชญากร จึงทำให้คนกลุ่มดังกล่าวนั้นไม่อยากที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ ส่งผลให้เทคโนโลยีลายนิ้วมือนั้น ไม่เป็นที่แพร่หลายให้บางพื้นที่ บางประเทศ 

- เนื่องจากเทคโนโลยีลายนิ้วมือนั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้ว จึงทำให้ผู้ผลิต ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีลายนิ้วมือออกมาอย่างหลากหลาย จึงทำให้เกิดความไม่เข้ากันของเทคโนโลยีลายนิ้วมือ
 

ที่มา : http://www.it.co.th/security.php?act=se1องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)