ข้อมูลองค์ความรู้โดย
รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot)

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   PeopleSoft
  ลงข้อมูลเมื่อ 18:14:48 23/04/2010
  Page View (3428) แบ่งปัน

โครงสร้างของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้จะประกอบไปด้วยกลไกที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนตัวหุ่นยนต์ไปยังบริเวณสถานที่ทำงานที่ต้องการ เช่น  การขับเคลื่อนด้วยล้อหมุน   การขับเคลื่อนด้วยล้อสายพาน  หรือกลไกที่มีลักษณะคล้ายกับขา    ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์นำเอาหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้มาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การใช้ยานขนส่งลำเลียงแบบอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicles, AGV)  เพื่อทำการขนส่งลำเลียงชิ้นส่วนไปยังสถานีการผลิตต่างๆ  หรือนำไปทำการจัดเก็บในคลังจัดเก็บสินค้าต่อไป

 

จุดเด่น     :   หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปยังบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการได้

              :   สามารถประยุกต์ไปใช้ในงานซึ่งเป็นการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์จากระยะทางไกล เช่น ทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์กู้ภัย  หรือทำหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดได้

 

สำหรับการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้มักใช้วิธีการดังต่อไปนี้

  • การควบคุมด้วยมนุษย์จากระยะทางไกล (Remote control)   วิธีการนี้มนุษย์จะควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ผ่านทางสายสัญญาณ   ผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุ  หรือสัญญาณจากดาวเทียม  
  • การควบคุมการทำงานด้วยระบบนำทาง เช่น การใช้แถบนำแสง หรือราง
  • การควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automatic control)  หรือการควบคุมการทำงานด้วยตนเอง (Autonomous control)  วิธีการนี้หุ่นยนต์จะเกิดการทำงานตามเงื่อนไข หรือข้อกำหนดที่ถูกเขียนเอาไว้ในโปรแกรม


องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ระบบจำลองเสมือนสำหรับฝึกทักษะการควบคุมด้วย PLC
ในปัจจุบันนี้บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปได้มีการพัฒนาสร้างระบบการทำงาน จำลองในรูปแบบ 3 มิติซึ่งทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับ PLC จริง

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

ระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ระบบไฮดรอลิกส์ หมายถึง ระบบการทำงานที่ใช้ของเหลวทุกชนิดเป็นสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานผ่านระบบท่อทาง เพื่อไปทำให้เกิดแรงและการเคลื่อนที่

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

ระบบนิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม
ระบบนิวแมติกส์จะหมายถึง ระบบที่ใช้อากาศอัดส่งไปตามท่อทาง เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังของไหลให้เป็นพลังงานกล เช่น การทำให้กระบอกสูบลม หรือมอเตอร์ลมทำงาน ตัวอย่างของการประยุกต์นำไปใช้งาน ได้แก่ งานบรรจุหีบห่อสินค้า งานขนถ่ายลำเลียงวัสดุ เครื่องมือกลที่ใช้พลังงานลมชับเคลื่อน การจับยึดเพื่อเจาะชิ้นงาน การประทับตราลงบนตัวชิ้นงาน เป็นต้น

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์