ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

การใช้งาน CSS Styles Panel เบื้องต้น

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Web Design
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:10:58 14/07/2010
  Page View (2842) แบ่งปัน

การใช้งาน CSS Styles Panel เบื้องต้น

1. การเรียกใช้งาน CSS Styles Panel

สำหรับโปรแกรม Dreamweaver เราสามารถเรียกใช้งานหน้าต่าง CSS Styles ได้จาก Main menu -> Window -> CSS Styles หรือหากเป้นเวอร์ชั่น MX2004 คุณสามารถเรียกใช้งานได้จาก Panel Group ทางขวามือของโปรแกรม (ตามค่าเริ่มต้นของโปรแกรม) หน้าตาของ CSS Styles Panel ก็จะได้ดังรูป

    

2. วิธีการสร้าง CSS Styles ใหม่

เราสามารถสร้าง CSS ขึ้นมาใหม่ได้โดยไปที่หน้าต่าง CSS Styles จากนั้นให้ทำการกดไปที่ Icon ที่มีเครื่องหมายบวก (+) หรือเราเรียก icon นี้ว่า New CSS Style ดังจะเห็นได้จากภาพข้างต้น เมื่อทำการกดไปแล้ว โปรแกรมจะทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เราทำการตั้งชื่อหรือเลือก TAG ของ HTML มาใช้ในการกำหนดค่า ดังรูป

สำหรับ Version 4 - MX 

สำหรับ Version MX2004 

ที่หน้าต่าง New CSS Style นี้จะมีช่องให้เราตั้งชื่อหรือเลือกรูปแบบของ CSS ได้ ดังนี้
Selector : เป็นการกำหนดชื่อของ CSS ที่เราต้องการ และที่ช่องนี้จะทำงานสัมพันธ์กับ Type ด้านล่าง หากเราเลือก Type เป็น Redifine HTML TAG ที่ช่อง Selector จะมี List ของ TAG HTML ให้เราเลือกเพื่อทำการกำหนดคุณสมบัติใหม่ให้กับ TAG HTML 
Tyle : เลือกรูปแบบที่เราจะกำหนดคุณสมบัติ CSS มี 3 ค่าให้เลือก คือ
Make Custom Style (class) เป็นการสร้าง CSS ขึ้นมาใหม่โดยเราทำการกำหนดชื่อของ Style ขึ้นเอง เราอาจจะเรียก Style นั้นว่า Class ก็ได้
Redifine HTML Tag เป็นการเลือก TAG ของ HTML ขึ้นมาทำการกำหนดคุณสมบัติใหม่
Use CSS Selector เป็นการกำหนดคุณสมบัติ CSS ให้กับบางจุดของหน้าเว็้บเพจที่เราต้องการ เช่น จุดที่เป็น Link จุดที่เรากำหนด ID ของ TAG นั้น ๆ ไว้ เป็นต้น ใน MX2004 จะใช้ชื่อ option นี้ว่า Advanced ดังรูป 
Define in : เป็นการเลือกว่าเราจะกำหนดการเก็บ CSS ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นไว้ในรูปแบบใด มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
1. New Style Sheet File เป็นการเก็บ CSS ไว้ภายนอกเว็บเพจ หรือพูดอีกนัยนึง คือ เป็นการเก็บ CSS ไว้ใน File ต่างหากแยกออกจากเว้บเพจที่เรากำลังทำงานอยู่นี้ 
2. This document only เป็นการฝั่ง CSS นี้ลงในไฟล์เว็บเพจปัจจุบันนี้ (สำหรับมือใหม่ แนะนำให้เลือกที่ option ไปก่อน เพื่อการเรียนรู้)

เมื่อเราได้ทำการตั้งชื่อ CSS Style แล้วให้ทำการกดที่ปุ่ม OK จากนั้นโปรแกรมจะทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เราทำการกำหนดค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของ CSS ดังรูป

ที่หน้าต่าง CSS Style Definition นี้เราสามารถกำหนดลักษณะรูปแบบต่าง ๆ ของ CSS ได้มากมาย ซึ่งโปรแกรมได้ทำการแบ่งไว้เป็นหมวด ๆ ดังนี้

Type เป็นการกำหนดรูปแบบของข้อความที่เป็นลักษณะของ Text หรือ Font ต่าง ๆ 
Background เป็นการกำหนดคุณสมบัติของพื้นหลัง เช่น สีพื้นหลัง ลักษณะรูปภาพของพื้นหลัง เป็นต้น
Block เป็นการกำหนดขอบเขตในลักษณะของ Block
Box เป้นการกำหนดขนาดของพื้นที่ในรูปแบบของ Box เราสามารถกำหรดค่าความกว้างความสูงลงไปได้กับคุณสมบัตินี้
Border เป็นการกำหนดลักษณะคุณสมบัติของเส้นขอบ เช่น รูปแบบของเส้นขอบ สีสรรต่าง ๆ 
List เป็นการกำหนดลักษณะของข้อความในลักษณะ List Menu
Position เป็นการกำหนดตำแหน่งของวัตถุ (Object) ที่เลือกใช้ CSS นี้
Extension เป็นการกำหนดค่าเพิ่มเติมของ CSS ในรูปแบบพิเศษ เช่นการกำหนด Cursor ให้เป็นรูปแบบใหม่ตามที่เราต้องการ เป็นต้น

ค่าคุณสมบัติต่าง ๆ จากหน้าต่าง CSS Style Definition เราจะเลือกที่จะกำหนดเพียงคุณสมบัติใด คุณสมบัติหนึ่งก็ได้ ไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ครบทุกคุณสมบัติ เมื่อเราได้ทำการกำหนดค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Clickที่ปุ่ม OK เราก็จะได้ CSS Style ในคุณสมบัติที่เราต้องการ


3. การเรียกใช้งาน CSS Style

เมื่อเราได้ทำการกำหนดค่าคุณสมบัติต่าง ๆ กับ CSS ที่เราต้องการแล้ว สำหรับวิธีการเรียกใช้ CSS กับ Obj ที่เราต้องการนั้น มีการเรียกใช้ได้หลากหลายรูปแบบที่เราต้องการ หากเป็น Dreamweaver MX2004 คุณสามารถเรียกใช้ได้จาก Properties Panel ได้เลยในทันที จากช่องที่ชื่อว่า Style ดังรูป

หรือหากเป็นใน Version ก่อน ๆ เราก็สามารถเรียกใช้งานได้จาก Properties Panel เช่นเดียวกัน โดยให้ทำการเปลี่ยน MODE ที่ Properties Panel ดังรูป

Click ที่ Icon ที่เมาท์ชี้ในรูปเพื่อเปลี่ยนโหมด

เมื่อเปลี่ยน MODE เป็น CSS แล้ว Icon จะเปลี่ยนไป

หรือเราจะทำการเรียกใช้งาน CSS ได้จาก CSS Style panel โดยตรงเลยก็ได้ โดยการเลือกไปที่ Object ที่หน้า Document ของเรา จากนั้นทำการเลือกไปที่ชื่อของ CSS ที่เราต้องการกำหนดค่าให้กับ Object นั้น เมือObject ไหนมีการใช้งาน CSS ใด เมื่อเปิดดูที่ CSS panel แล้ว เราจะเห็นว่ามีแทบสีเทาปรากฏอยู่กับ CSSชื่อนั้น ดังรูป

ที่มา : http://www.dwthai.com/Basic/begin_css.htmองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)