ข้อมูลองค์ความรู้โดย
มานพ ยืนยงสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

เครดิตลิงค์โน้ต (CLN)

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   ERP
  ลงข้อมูลเมื่อ 19:28:32 18/08/2010
  Page View (2809) แบ่งปัน

CLN คือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะคล้ายหุ้นกู้ ในส่วนของกระแสเงินสด และความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ออกตราสาร CLN โดยส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินนั้นจะออกตราสารที่มีผลตอบแทนหรือความสามารถในการจ่ายคืน เงินต้นอ้างอิงกับตราสารหนี้ที่อ้างอิง (Reference asset) หรือผู้ออกตราสารหนี้ที่อ้างอิง (Reference entity) ที่ผู้ออกตราสารสัญญาจะชําระเงินต้น ผู้ถือตราสาร CLN จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ซึ่งจะมีส่วนของมูลค่าเพิ่ม (Premium) รวมอยู่ด้วย

การลงทุนใน CLN นั้น มีประโยชน์อย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุน

  1. เพิ่มความหลากหลายแก่การลงทุน โดย CLN เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงผู้ออกตราสารหนี้ที่อ้างอิงได้หลากหลายกว่า โดยไม่จำเป็นต้องผูกติดเหมือนกับการถือหุ้นกู้ซึ่งออกโดยผู้ออกเพียงราย นั้นๆ
  2. CLN มีความยืดหยุ่นสูงโดยนักลงทุนเลือกองค์ประกอบหลักๆ ได้ตามความต้องการ เช่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่อ้างอิง หรือตราสารหนี้ที่อ้างอิง, Leverage, อัตราดอกเบี้ย, วันครบกำหนดอายุ, ราคา ฯลฯ
  3. การลงทุนใน CLN สร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าการถือหุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกตราสารหนี้ที่อ้าง อิงเดียวกัน ในระยะเวลาที่เท่ากัน จากส่วนต่างของตราสารหนี้ (Spread)

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

       ผู้ถือตราสาร CLN จะมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้เหมือนกับผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ตราสาร CLN เองยังมีความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่อาจเกิดกับตราสารหนี้ที่ อ้างอิง หรือผู้ออกตราสารหนี้ที่อ้างอิง พูดง่ายๆ ก็คือ หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติในระหว่างช่วงระยะเวลาของการถือ CLN ผู้ถือตราสาร CLN ก็จะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนจากผู้ออกตราสาร CLN

        สำหรับเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ การผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่อ้างอิง ไม่ว่าจะผิดนัดในส่วนของดอกเบี้ย หรือเงินต้นเมื่อถึงกำหนดชำระ และการล้มละลายของผู้ออกตราสารหนี้ที่อ้างอิง และนอกไปจากความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติแล้ว ความเสี่ยงจากการลงทุนใน CLN ยังรวมถึงเหตุการณ์ภายในประเทศของตราสารหนี้ที่อ้างอิงที่กระทบกับความ สามารถของผู้ออกตราสาร CLN นั้นๆ และความสามารถในการชําระหนี้ของทั้งผู้ออกตราสาร CLN และผู้ออกตราสารหนี้ที่อ้างอิง (Combined credit risk) ด้วย

        แต่เรา ก็สามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น การเลือกลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องความเสี่ยงของการลงทุน ทางสำนักงานก.ล.ต.ได้มีระเบียบและข้อปฏิบัติให้แต่ละบริษัทจัดการปฏิบัติตาม ซึ่งก็นับเป็นช่องทางหนึ่งในการควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนใน CLN ให้กับนักลงทุนโดยองค์กรและหน่วยงานของรัฐองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ธุรกิจของคุณก็ใช้ ERP ได้
ธุรกิจกับ ERP

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

10 เหตุผลที่ธุรกิจต้องใช้อินเตอร์เน็ต
จากการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ธุรกิจ และปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตของโลกได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบธุรกิจ จนนำธุรกิจของตนเองมาไว้บนอินเตอร์เน็ต มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

การนำ ERP มาใช้กับธุรกิจของคุณ
การดำเนินงานทางธุรกิจด้วย ERP เมื่อฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เช่น ประวัติการสั่งซื้อและอัตราเครดิตของลูกค้า ระดับสต็อกสินค้าของบริษัท และตารางเวลาขนส่งสินค้า เมื่อแผนกหนึ่งเสร็จงานกับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คำสั่งซื้อนั้นก็จะเดินทางอัตโนมัติผ่านระบบ ERP ไปยังแผนกถัดไป ตลอดจนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้า จัดเก็บ และจำหน่ายไปตามคำสั่งซื้อ และที่สำคัญระยะเวลาของสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้ รับการจัดสรรอย่างลงตัวอยู่เสมอ และเวลาส่วนใหญ่ของสินค้าจะถูกเก็บอยู่ในคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

5 เหตุผลที่บริษัทเลือกใช้ ERP
บริษัทคุณใช้ ERP แล้วรึยัง

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ERP กับอุตสาหกรรมอาหาร
ในแง่ของสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมอาหารนั้น ถือได้ว่ามีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารมีอายุการเก็บและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะลดลงตามเวลา ดังนั้นการจัดการด้านสินค้าคงคลังจึงต้องการความละเอียดมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

หลักการตลาดเบื้องต้นที่ SMEs ต้องรู้
เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตไปในทิศทางที่ดี สามาุรถทำตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รักษาส่วนแบ่งของตลาดให้ได้มากที่สุดโดยใช้ต้นทุนให้คุ้มกับต้นทุนในการพัฒนา

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ธุรกิจเกี่ยวข้องอย่างไรกับอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ มันเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การทำงานหรือแม้แต่เวลาพักผ่อน ในช่วงแรกๆอาจจะมีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่ง e-mail จากนั้นก็ได้ขยายเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ที่ชื่นชอบในเทคโนโลยี จนถึงกลุ่มแม่บ้านนักช้อปที่หันมาจับจ่ายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ทำไมธุรกิจจึง "ล้ม" ได้
เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดกิจการลงภายในสี่-ห้าปีแรก เกิดอะไรขึ้น? พวกเขาทำอะไรผิด? คงไม่มีใครที่คิดจะทำธุรกิจแล้วอยากจะให้ปิดตัวในเร็ววัน ฉะนั้นคุณจึงควรเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กปิดตัว เพื่อจะได้หาทางป้องกันหรือระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นกับบริษัทของคุณ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

เป็นผู้นำธุรกิจด้วยแนวคิด e-Business
ในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ณ ปัจจุบันทำให้ธุรกิจขนาดเล็กค่อย ๆ ลดจำนวนลงอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านเงินทุน ความเสี่ยงในโลกธุรกิจที่สูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถจะขยายกิจการหรือแม้กระทั่งส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้ อีกทั้งหากจะประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองก็อาจจะก่อให้เกิดรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยที่เรายังไม่ทราบว่าสินค้าเป็นที่รู้จักในตลาดมากน้อยเพียงใด

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ
ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ หากเราไม่มีการจัดการและการบริหารที่ดี

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์