ข้อมูลองค์ความรู้โดย
อาภาพร หัทยาสมบูรณ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

รู้จัก MPS

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   ERP
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:03:58 29/06/2010
  Page View (4667) แบ่งปัน

Master Production Schedule (MPS) : 
MPS operates within only one level of the BOM, While MRP can be utilized throughout all   levels of a material’s BOM.  If a MPS is run on a material, the necessary orders are planned at that level. Dependent requirements (if any) are placed on the next BOM level down, and then the process stops.

Main Idea : Master production scheduling (MPS) is a form of MRP that concentrates  planning on the parts or products that have the great influence on company profits or which dominate the entire production process by taking critical resources. These items are marked as ‘A’ parts (MPS items) and are planned with extra attention. These items are selected for a separate MPS run that takes place before the MRP run.  The MPS run is conducted without a BOM explosion so that the MRP controller can ensure that the Master schedule items (MSI) are correctly planned before the detailed MRP run takes place. 

The master production schedule is a line on the master schedule grid that reflects the anticipated build schedule for those items assigned to the master scheduler. The master scheduler maintains this schedule, and in turn, it becomes a set of planning numbers that drives material requirements planning. It represents what the company plans to produce expressed in specific configurations, quantities, and dates. The master production schedule is not a sales item forecast that represents a statement of demand. The master production schedule must take into account the forecast, the production plan, and other important considerations such as backlog, availability of material, availability of capacity, and management policies and goals. Syn: master schedule.

Material Requirements Planning (MRP) : 
A set of techniques that uses bill of material data, inventory data, and the master production schedule to calculate requirements for materials. It makes recommendations to release replenishment orders for material. Further, because it is time-phased, it makes recommendations to reschedule open orders when due dates and need dates are not in phase. Time-phased MRP begins with the items listed on the MPS and determines 

(1) the quantity of all components and materials required to fabricate those items and 

(2) the date that the components and material are required. Time-phased MRP is accomplished by exploding the bill of material, adjusting for inventory quantities on hand or on order, and offsetting the net requirements by the appropriate lead times.

MRP Interview Questions:

What is the need of mrp list if stock requirement list is already there?

The MRP list displays the result of the last planning run. Changes that have occurred between planning runs are ignored in the MRP list.   In contrast to this, the system displays all changes in stock, receipts and issues, which have currently occurred, in the stock/requirements list. 

Which tcode are used to run MRP?

- MD01 is generally used to run the MRP for all the materials in a plant normally just before go-live.
- MD02 is used to run MRP for materials which have a BOM i.e multi-level.
- MD03 is used to run MRP for materials which do not have a BOM i.e single level.องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
อุตสาหกรรมอาหารและเคมี
โซลูชั่นนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม ดังนี้ -> อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผักผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์แยม ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร -> อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ เช่น แชมพู สบู่เหลว ( Cosmetic Accessories & Products ) , ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , Spa Products -> อุตสาหกรรมยา เช่น ผลิตภัณฑ์ยาน้ำ -> อุตสาหกรรมสารเคมี เช่น สี , กาว

โดย... อาภาพร หัทยาสมบูรณ์

BOQ
FORMULA BOQ และ FORMA BOQ เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้าง งานรับเหมา งานจ้างทำทั้งสินค้าและบริการ รับออกแบบ ตกแต่ง รับต่อเติมปรับปรุง รับติดตั้งงานระบบต่างๆ เช่น งานไฟฟ้า งานประปา โทรศัพท์ เป็นต้น รองรับการให้บริการแบบรวมค่าของหรือสินค้าและค่าแรง งานประเภทบริการต่างๆ ที่ต้องแยก JOB หรืองานขายสินค้าแบบต้องสั่งทำเฉพาะ

โดย... อาภาพร หัทยาสมบูรณ์