ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายนพพร ศรีสมโภชส์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 3 ภาคสอง

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 12:24:23 29/03/2011
  Page View (2564) แบ่งปัน

เมื่อกดปุ่มค้นหาข้อมูลโปรแกรมจะแสดงข้อมูลตามที่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้? และผู้ใช้โปรแกรมสามารถทำการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพิ่มเติมได้ โดยการกดปุ่มเพิ่มข้อมูล และปุ่มบันทึกตามลำดับ โดยหากหน่วยงานที่บันทึกนั้นเป็น หน่วยงานหลัก ให้กำหนดระดับเป็น 1?? และหากเป็นหน่วยงานย่อยให้กำหนดระดับเป็น 2 ?ดังภาพที่ 3/5

หมายเหตุ?

แถบการจำแนก PM? Work? Order?? ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้? 2? รูปแบบ? ได้แก่

1. แบบ? 1? เครื่องจักร? =? 1? ใบสั่งงาน

2. แบบ? 1? เครื่องจักร? >? 1? ใบสั่งงาน (แยกตามจำนวน? Unit? ของเครื่องจักร) แสดงดังภาพที่ 3/6 ?

ที่ได้วงกลมสีแดงไว้? ซึ่งรูปแบบที่ผู้ใช้ได้เลือกระบุในหน้าหน่วยงานจะส่งผลต่อการบันทึกข้อมูล

การแจ้งซ่อม Open? PM? Work? Order,? การสั่งซ่อม/สั่งงาน PM และการออกรายงานผล

?

แถบสถานะ? File? Transfer? Potocol? (FTP) ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้? 2? รูปแบบ? ได้แก่

1. ใช้? FTP

2. ไม่ใช้? FTP ดังภาพที่ 3/6 ที่ได้วงกลมสีชมพูไว้

พนักงาน? เจ้าหน้าที่

เมนูนี้จะใช้ในการบันทึกข้อมูลพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน? ซึ่งจะเก็บรายละเอียดต่างๆ ของพนักงานแต่ละคนเช่น

1. รหัสหนักงาน

2. คำนำหน้า

3. ชื่อ- นามสกุล

4. หน่วยงานที่สังกัด

5. ตำแหน่ง

6. ความถนัด เชี่ยวชาญ

7. เลขที่บัตรประจำตัว

8. ที่อยู่? เบอร์โทรศัพท์??

9. อื่นๆ

โดยผู้ใช้เรียกผ่าน? เมนเมนู? กำหนดข้อมูลเริ่มต้น / พนักงานเจ้าหน้าที่? โปรแกรมแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 3/6 ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ? จะมีลักษณะรูปแบบเป็น Lookup Dropdown ?โดยโปรแกรมจะแสดงกรอบโต้ตอบให้ผู้ใช้เลือกเช่น คำนำหน้าชื่อ? หน่วยงาน ตำแหน่ง? ความถนัดเชี่ยวชาญ? โดยข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้? ผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดรหัสมาตรฐานขององค์กร? ได้จัดเตรียมไว้แล้ว

สถานที่? ห้อง? สายการผลิต

เมนูนี้ใช้ในการบันทึกข้อมูลสถานที่ภายในหน่วยงาน เช่น ห้อง? สายการผลิต หรือคลังพัสดุของหน่วยงานทั้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อย? หน้าจอการบันทึกข้อมูลแบ่งการใช้งานเป็น 4 ?ส่วน โดยแยกเป็น 2? แท็บได้แก่

1. แท็บรายการ ?: ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล? และแสดงข้อมูลโดยรวมจากการค้นหาตาม

เงื่อนไขที่ระบุ

2. แท็บบันทึกข้อมูลรายการ? : ?ใช้ในการบันทึกข้อมูลรหัส ? ชื่อสถานที่ภายในหน่วยงาน? และในแต่ละห้อง

หรือ สายการผลิต? มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจำนวนกี่คน? ชื่อ? ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่?? โดยผู้ใช้เรียกผ่าน? เมนเมนู? กำหนดข้อมูลเริ่มต้น / สถานที่ ห้อง : Location? โปรแกรมแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 3/7องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 1
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 3 ภาคแรก
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 2
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

กลไกรักษาความปลอดภัยในมาตรฐาน IEEE 802.11
มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้มีทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย LAN แบบไร้สาย

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 5
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์