ข้อมูลองค์ความรู้โดย
wipada Pittayawirun
ตำแหน่ง IT

บริหารเวลา บริหารชีวิต

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Human Resources
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Time
  ลงข้อมูลเมื่อ 17:26:48 31/03/2011
  Page View (3281) แบ่งปัน

 

ถ้าศึกษาประวัตินักบริหารชั้นเยี่ยมระดับมืออาชีพทุกวงการจะมีความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง  ก็คือเวลากว่า 50 %ของเขาจะใช้ในการวางแผนเพราะการวางแผนที่รอบคอบรัดกลุ่มจะประหยัดทรัพยากรและสามารถใช้ทรัพยากรซึ่งนับวันจะจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งรวมทั้งเวลาด้วย เพราะฉะนั้น ในเวลาที่เท่ากันนักบริหารจะสามารถผลิตผลงานออกมาได้ทั้งปริมาณ  และคุณภาพที่เหนือกว่าและเยี่ยมกว่า การวางแผนบริหารเวลา
 
      นักบริหารจะไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามพรหมลิขิตแต่ละเป็นกำหนดชีวิตและบงการชีวิตโดยเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อม  และเวลาเป็นเครื่องกรุยทางให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีเป้าหมาย เพราะฉะนั้น  นักบริหารทุกคนจะมีเป้าหมายสูงสุดของชีวิตด้วยการกำหนดปฏิทินชีวิต  ปฏิทินประจำปีปฏิทินประจำเดือนและปฏิทินประจำวัน ในที่สุดดังจะขยายความปฏิทินแต่ละประเภทพอเป็นสังเขป  ดังนี้
 

            ถ้าศึกษาประวัตินักบริหารชั้นเยี่ยมระดับมืออาชีพทุกวงการจะมีความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง  ก็คือเวลากว่า 50 %ของเขาจะใช้ในการวางแผนเพราะการวางแผนที่รอบคอบรัดกลุ่มจะประหยัดทรัพยากรและสามารถใช้ทรัพยากรซึ่งนับวันจะจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งรวมทั้งเวลาด้วย เพราะฉะนั้น ในเวลาที่เท่ากันนักบริหารจะสามารถผลิตผลงานออกมาได้ทั้งปริมาณ  และคุณภาพที่เหนือกว่าและเยี่ยมกว่า การวางแผนบริหารเวลา
            นักบริหารจะไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามพรหมลิขิตแต่ละเป็นกำหนดชีวิตและบงการชีวิตโดยเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อม  และเวลาเป็นเครื่องกรุยทางให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีเป้าหมาย เพราะฉะนั้น  นักบริหารทุกคนจะมีเป้าหมายสูงสุดของชีวิตด้วยการกำหนดปฏิทินชีวิต  ปฏิทินประจำปีปฏิทินประจำเดือนและปฏิทินประจำวัน ในที่สุดดังจะขยายความปฏิทินแต่ละประเภทพอเป็นสังเขป  ดังนี้

 

1.  ปฏิทินชีวิต  นักบริหารทุกคนจะต้องตอบตัวเองได้ว่า
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต  คืออะไร  และเมื่อไหร่
ก่อนจะสู้เป้าหมายสูงสุดของชีวิตนั้นจะต้องผ่านบันไดกี่ขั้น
                2.  ปฏิทินประจำปี  นักบริหารทุกคนจะต้องคาดการณ์ได้ว่า
บันไดแต่ละขั้นที่จีนสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตจะต้องใช้เวลากี่ปี
แต่ละปีจะต้องเตรียมตัวอย่างไร  และจะดำเนินแนวทางชีวิตอย่างไร
               3.  ปฏิทินประจำเดือน  นักบริหารทุกคนจะต้องรู้ล่วงหน้าว่า
งานในรอบเดือนที่ต้องทำโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นมีอะไรบ้าง  และเมื่อไหร่
งานใดบ้างที่จะรับเข้ามาในปฏิทินประจำเดือน  โดยไม่กระทบกับงานหลัก  และส่งเสริมบันไดชีวิต
               4.  ปฏิทินประจำวัน  นักบริหารทุกคนจะต้องสามารถวิเคราะห์แยกและจัดลำดับงานก่อนหลังได้อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความสำคัญจำเป็นและมีเงื่อนไขของเวลาคอยกำกับ  กล่าวคือ
 
            4.1  งานสำคัญที่จะต้องทำ
เร่งด่วน
ไม่เร่งด่วน         
             4.2  งานสำคัญที่ควรจะทำเพื่อเสริมงานหลัก
เร่งด่วน
ไม่เร่งด่วน

1. ปฏิทินชีวิต  นักบริหารทุกคนจะต้องตอบตัวเองได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิต  คืออะไร  และเมื่อไหร่ก่อนจะสู้เป้าหมายสูงสุดของชีวิตนั้นจะต้องผ่านบันไดกี่ขั้น
2. ปฏิทินประจำปี  นักบริหารทุกคนจะต้องคาดการณ์ได้ว่าบันไดแต่ละขั้นที่จีนสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตจะต้องใช้เวลากี่ปีแต่ละปีจะต้องเตรียมตัวอย่างไร  และจะดำเนินแนวทางชีวิตอย่างไร
3. ปฏิทินประจำเดือน  นักบริหารทุกคนจะต้องรู้ล่วงหน้าว่างานในรอบเดือนที่ต้องทำโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นมีอะไรบ้าง  และเมื่อไหร่งานใดบ้างที่จะรับเข้ามาในปฏิทินประจำเดือน  โดยไม่กระทบกับงานหลัก  และส่งเสริมบันไดชีวิต           4.  ปฏิทินประจำวัน  นักบริหารทุกคนจะต้องสามารถวิเคราะห์แยกและจัดลำดับงานก่อนหลังได้อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความสำคัญจำเป็นและมีเงื่อนไขของเวลาคอยกำกับ  กล่าวคือ
          4.1  งานสำคัญที่จะต้องทำเร่งด่วนไม่เร่งด่วน
          4.2  งานสำคัญที่ควรจะทำเพื่อเสริมงานหลักเร่งด่วนไม่เร่งด่วน

 

นโยบายเปิดประตู  (Open  door  Policy)
 
      นักบริหารมืออาชีพลงความเห็นว่าการเปิดประตูให้ทุกคนเข้าพบตลอดเวลานั้นจะทำให้สะดุดงานหลักของผู้บริหารคือการวางแผนเพื่อสั่งการทำให้ความคิดไม่ต่อเนื่องหรืออาจจะไม่มีคุณภาพหรืออาจจะล้มเหลวในที่สุดแต่ผู้บริหารจะต้องจัดเวลาช่วงหนึ่งโดยให้เป็นที่รู้กันว่าเป็นเวลาที่เข้าพบปรึกษาได้ส่วนเวลานอกเหนือจากนั้น จะพบได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงเท่านั้น
 
การบริหารเวลากับการบริหารชีวิต
 
      การบริหารเวลามิได้หมายความว่า การจัดเวลาเพื่องานเท่านั้น แต่หมายถึงการจัดการเวลาให้กับชีวิต เพราะองค์ประกอบของชีวิตนั้นมีหลายประการ เช่น ความสุขส่วนตัว ครอบครัว และสังคม เพราะฉะนั้นนักบริหารจะต้องบริหารเวลาให้สอดคล้องสมดุลย์กับการบริหารชีวิตให้เป็นสุขในชีวิตส่วนตัวและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วย  จึงจะถือว่าก้าวขึ้นสู่บันไดสูงสุดของนักบริหาร

นโยบายเปิดประตู  (Open  door  Policy)
             นักบริหารมืออาชีพลงความเห็นว่าการเปิดประตูให้ทุกคนเข้าพบตลอดเวลานั้นจะทำให้สะดุดงานหลักของผู้บริหารคือการวางแผนเพื่อสั่งการทำให้ความคิดไม่ต่อเนื่องหรืออาจจะไม่มีคุณภาพหรืออาจจะล้มเหลวในที่สุดแต่ผู้บริหารจะต้องจัดเวลาช่วงหนึ่งโดยให้เป็นที่รู้กันว่าเป็นเวลาที่เข้าพบปรึกษาได้ส่วนเวลานอกเหนือจากนั้น จะพบได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงเท่านั้น

การบริหารเวลากับการบริหารชีวิต      
            การบริหารเวลามิได้หมายความว่า การจัดเวลาเพื่องานเท่านั้น แต่หมายถึงการจัดการเวลาให้กับชีวิต เพราะองค์ประกอบของชีวิตนั้นมีหลายประการ เช่น ความสุขส่วนตัว ครอบครัว และสังคม เพราะฉะนั้นนักบริหารจะต้องบริหารเวลาให้สอดคล้องสมดุลย์กับการบริหารชีวิตให้เป็นสุขในชีวิตส่วนตัวและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วย  จึงจะถือว่าก้าวขึ้นสู่บันไดสูงสุดของนักบริหาร

ขอขอบคุณ derminet.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การทำ Flash เขียนหนังสือ
บทความนี้เหมาะำสำหรับ ผู้ที่จะทำ E-learning หรือ สอนการวาดรูป นะครับ ม่ะ!!! เริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ

โดย... wipada Pittayawirun

ชนิดของแอนิเมชั่น
แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง "การสร้างภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการนำภาพนิ่งมาเรียงลำดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ชนิดของแอนิเมชั่นสามารถแบ่งออกได้เป็นสามชนิด

โดย... wipada Pittayawirun

3ds Max 2011 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของที่สุดแห่งการทำโมเดล 3 มิติ
ออโตเดสก์, อิงค์ (NASDAQ: ADSK) เผยโฉมซอฟท์แวร์ Autodesk 3ds Max 2011 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของที่สุดแห่งการทำโมเดล 3 มิติ อะนิเมชั่น เรนเดอริ่ง และคอมโพซิติ้ง แอพพลิเคชั่น (compositing application) พร้อมฟีเจอร์โนด – เบส แมทเทอร์เรียล อีดิทเตอร์ (node-based material editor) ฮาร์ดแวร์สำหรับการเรนเดอร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมายในรีลีสใหม่นี้ เพื่อช่วยให้การสร้างสรรค์ภาพ และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอนเทนท์ต่างๆเป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

โดย... wipada Pittayawirun

ผู้ใช้ Wireless Internet ต้องอ่าน
ปัจจุบันการใช้งานอินเตอร์ตามบ้าน หรือตามองค์กรต่างๆ จะทวีมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีไร้สาย หรือ Wireless เนื่องจากเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน รวมทั้งไม่จำเป็นต้องติดตั้งสายสัญญาณ หรือสายแลน (Network Cable) มายังคอมพิวเตอร์นั้นๆ แต่นั่นแหละครับ ปัญหาอาจต่างมามากมายถ้าเราใช้งานได้ไม่ถูกวิธี และโดยเฉพาะคุณอาจถูกข้างๆ บ้านแอบใช้ Wireless Internet ของคุณ เพราะสัญญาณสามารถไปได้ไกลมากเลยครับ

โดย... wipada Pittayawirun

Galaxy Tab กับ iPad ใครเจ๋งกว่ากัน
หลังจากข่าวการเปิดตัวของ Samsung Galaxy Tab ออกมา หลายคนตั้งคำถามว่า มันจะสามารถเอาชนะ iPad ของ Apple ที่ตอนนี้ยอดขายทะลุ 3.4 ล้านเครื่องไปแล้วได้ หรือไม่? งานนี้คงต้องให้คุณผู้อ่านเว็บไซต์ arip ได้ตัดสินเอาเองจากข้อมูลเปรียบเทียบสเป็ก และคุณสมบัติการทำงานต่างๆ ของทั้งสองเอาเองจะดีกว่า

โดย... wipada Pittayawirun

โปรแกรม Edit Plus
มาดูวิธีการเซตค่าของโปรแกรม Edit Plus เพื่อทำใหัเราสามารถเขียนโปแกรมภาษา java ได้สะดวกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ สำหรับโปรแกรมนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเขียน java อย่างเดียวนะครับ สามารถใช้เขียนได้กับภาษาอื่นๆ ด้วย เอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยครับ

โดย... wipada Pittayawirun

การทำ animation ต่างๆ
ในการทำ animation ต่างๆ เช่น การ์ตูน แน่นอนว่าจะต้องแบ่งเป็นตอนๆ หรือ ฉาก ใน flash ก็เช่นกัน เมื่อ animation ของเรามีความยาว หรือซับซ้อนมาก ก็แบ่งออกเป็นฉากๆได้ โดยใ้ช้ Scene เพราะว่าใน flash player นั้นจะทำการเล่นเมื่อมีเฟรมไม่เกิน 16,000 เฟรม ถ้ามากกว่านี้ก็จะไม่เล่น และถ้า animation ของเรามีความยาวมากกว่า 16,000 เฟรมล่ะ จะทำยังไง Scene เป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้น บทความนี้จะทดสอบเกี่ยวกับการใช้ Scene ครับ

โดย... wipada Pittayawirun

วิธีสร้าง Dial-Up Networking เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Windows XP)
วิธีสร้าง Dial-Up Networking เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Windows XP)

โดย... wipada Pittayawirun

การทำ Staircase Effect
การทำ Staircase Effect ใน flash

โดย... wipada Pittayawirun

โคโล (Colocation Server) คืออะไร
โดยปกติแล้ว การใช้อินเตอร์เน็ตตามบ้านโดยทั่วๆ ไปนั้น จะสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากนัก อย่างมากก็ได้แค่ระดับ ADSL เท่านั้น ซึ่งหากจะนำมาเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ หรือต้องการใช้คนภายนอกเข้ามาใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ก็คงต้องการความเร็วที่มากกว่านี้ เสถียรกว่านี้ อาจต้องอาศัยคู่สายเช่า หรือ leased line ที่มีราคาแพงหลักหมื่น หรือหลักแสน ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ต้องการ

โดย... wipada Pittayawirun