ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (7)

ประเภทอุตสาหกรรม :   เครื่องจักรกล, เครื่องหนัง, จิวเวอรี่และเครื่องประดับ, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตอาหาร, พลังงาน, พลาสติก, ไฟฟ้า, ไม้และเฟอร์นิเจอร์, โรงแรมและรีสอร์ท, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, เหล็ก, อิเล็กโทรนิคส์, อุตสาหกรรมบริการ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   CRM
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:26:28 01/04/2011
  Page View (2903) แบ่งปัน

ปัญหาที่พบบ่อยในงานการตลาด

 

การหาลูกค้าไม่รู้ว่าจะหาลูกค้าได้จากที่ไหนบ้างส่งเอกสารแคมเปญให้ลูกค้าซ้ำซ้อน หรือ ไม่ทั่วถึงมีผู้สนใจแคมเปญเยอะ แต่ไม่มีคนซื้อสินค้าเลยมองข้ามโอกาสขายสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าปัจจุบัน

 

 

การออกแคมเปญไม่รู้ว่าจะจัดแคมเปญอะไรให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายแคมเปญที่จัดขึ้นไม่ตรงความต้องการของลูกค้าไม่รู้ระยะเวลาที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซือR สินค้า 

เสียค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสารแคมเปญไปยังลูกค้ามาก แต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ

 

การตอบรับแคมเปญไม่มีการติดตามลูกค้าที่ได้จากแคมเปญไม่มีเครื่องมือช่วยในการส่งลูกค้าให้กับพนักงานขายทิ้งช่วงเวลาในการติดต่อลูกค้าที่สนใจแคมเปญนานจนเสียโอกาสในการขายไม่มีเครื่องมือติดตามว่าพนักงานขายติดต่อกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายไปแล้วหรือยัง

การวดั ผลสำเร็จของแคมเปญไม่รู้แหล่งที่มาของลูกค้าว่ามาจากช่องทางใดหรือสื่อใดไม่สามารถวัดผลสำเร็จของแคมเปญที่จัดขึ้นว่าคุ้มค่าหรือไม่ (ROI)

การนำ CRM มาใช้กับงานการตลาด

พนักงานการตลาดสามารถนำ CRM มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดกลุ่มลูกค้า การนำข้อมูลการ

ขายที่ผ่านมาสำหรับวิเคราะห์ ออกแคมเปญ (Campaign) และกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้หลังจากนั้นประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับแคมเปญส่งไปถึงลูกค้าแต่ละรายเมื่อลูกค้าได้รับข่าวสารดังกล่าวแล้วเกิดความสนใจติดต่อกลับมายังบริษัท

พนักงานการตลาดสามารถนำข้อมูลจาก CRM มาใช้ในการให้ข้อมูลกับลูกค้า และส่งมอบลูกค้าให้กับพนักงานขายต่อไป

หลังจากฝ่ายการตลาดได้ออกแคมเปญไประยะเวลาหนึ่งแล้ว ระบบ CRM สามารถนำผลการตอบรับที่ได้มาวิเคราะห์แคมเปญที่ออกมาได้ว่าประสบความสำ เร็จหรือไม่โดยอาจจะดูจากผลตอบแทนจากการลงทุน (Return of Investment หรือ ROI) หรือดูสัดส่วนของลูกค้ามุ่งหวังที่ได้จาก

การออกแคมเปญ เปรียบเทียบกับจำนวนลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัท และนำไปวิเคราะห์สำหรับ

ออกแคมเปญในครั้งต่อไป

บทที่ 8 จะกล่าวถึงกลุ่มเป้าหมาย การจัดกลุ่มลูกค้าสำหรับออกแคมเปญ ก ารวางแผนในการออกแคมเปญ และมอบหมายงานหลังจากออกแคมเปญ จนกระทั่งการส่งต่อลูกค้าที่ตอบรับแคมเปญได้อย่างเป็นระบบ

การวัดผลสำเร็จของแคมเปญทั้งในด้านจำนวนของผู้ตอบรับ และยอดขายที่ได้จากแคมเปญ

ในบทที่ 9 จะกล่าวถึงจดหมายข่าวให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่สมัครสมาชิกรับจดหมายข่าวจากเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการ

ส่งข่าวสารทางด้านบริการและโปรโมชั่นใหม่ให้กับลูกค้าปัจจุบันของคุณ

ในบทที่ 10 จะกล่าวถึง

สามารถจัดทำเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางในการโปรโมทสินค้าหรือองค์กรของคุณบนอินเตอร์เน็ตได้ โดยคุณสามารถทำได้ด้วยตนเองได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

จะเริ่มต้นนำ CRM มาใช้อย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสามารถเริ่มต้นกันที่

 

การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า (Accounts, Contacts) เข้าระบบ เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาข้อมูลที่เก็บไว้ซ้ำ ซ้อน หรือเป็นข้อมูลเก่าที่ล้าสมัยไปแล้ว นอกจากนี้อาจจะนำมาใช้เก็บข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อไปเพื่อใช้อ้างอิงในการขายครั้งต่อไป หรือการให้บริการเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

จากนั้นคุณสามารถจะนำ CRM มาช่วยงานทาง

 

ด้านการขาย

ซึ่งถ้าบริษัทของคุณมีรูปแบบการขายที่ใช้กันได้ดีอยู่แล้ว อาจจะเริ่มที่การนำ CRM มาใช้ในการออกเอกสารประกอบการขาย

ต่างๆ

 

 

 

เช่น ใบเสนอราคา (Quotes), ใบกำกับภาษี (Invoices), ใบส่งขอ ง (Shipments), ใบลดหนี้

(Credit Notes) เพื่อให้มีข้อมูลการขายอยู่ในระบบ และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์การขายต่อไปได้

และถ้าคุณต้องการปรับปรุงระบบใหม่ทัRงหมด ต้องการติดตามก ารขายที่เกิดขึ้น คุณควร

กำหนดรูปแบบการขาย (Sales Process)

 

 

 

เพื่อระบุถึงกิจกรรม (Activities) ในการขายสินค้าแต่ละ

ชนิด หรือลูกค้าแต่ละกลุ่มว่าจะต้องดำเนินการขายอย่างไรบ้างจนกระทั่งปิดการขายได้ โดย ใช้

 

 

ลีดส์(Leads) และ ออพทูนิที (Opportunities)

ในการติดตามการขายและประมาณการยอดขายทีOมีโอกาส

จะปิดการขายได้

ในกรณีที่คุณจะนำ CRM มาใช้ใน

 

 

ด้านการบริการ คุณสามารถนำ CRM มาช่วย ในก ารทำ

สัญญาการบริการ (Contracts)

 

 

 

ก่อน เพื่อจัดเก็บรูปแบบและเงื่อนไขบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากก็ควรจะได้รับบริการที่มากกว่าลูกค้าที่สร้างราย ได้ให้กับบริษัทน้อย เป็นต้น และสามารถนำ CRM มาใช้ในการติดตามการต่อสัญญา เพื่อมีให้มีรายได้เข้า

บริษัทอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องจากการให้บริการลูกค้า แทนการขายสินค้าให้กับลูกค้าราย ใหม่เพียงอย่างเดียวองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (14)
การบริหารทีมขาย (2)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (19)
การบริหารกระบวนการกระตุ้นการขาย (Campaign Management)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (20)
การบริหารกระบวนการกระตุ้นยอดขาย 2 (Campaign Management 2)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (13)
การบริหารทีมขาย

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (17)
การบริหารสัญญาบริการ

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (12)
การบริหาร Lead ด้วยSoftware CRM (3)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (18)
การบริหารศูนย์บริการ (1)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (2)
ประโยชน์ของ Software CRM

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ERP สำหร้บโรงงานอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning นั้นขยายขอบเขตไปมาก และมีราคาค่าลิขสิทธิ์ และค่าบริการวางระบบที่ลดลงมามาก ในส่วนของโปรแกรมนั้นจะมีในส่วนของโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) หรือโปรแกรมบริหารการขนส่ง(TMS) เพิ่มเข้ามาให้เห็นในท้องตลาดซึ่งทำให้การรวมศูนย์ของข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่มักจะทำให้เกิดอุปสรรคในการวางระบบส่วนใหญ่นั้นมักจะมาจากการวางระบบบริหารการผลิต(Manufacturing Resource Planning-MRP) เพราะลักษณะเฉพาะบางประการของการวางระบบนี้ซึ่งผู้ที่กำลังพิจารณาจัดซื้อโปรแกรมทางด้านนี้ต้องพิจารณาให้ดีก็คือ การบันทึกข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็ว การนำข้อมูลมาบันทึกย้อนหลัง หรือบันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมช้ามักไม่เกิดประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรม แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆที่แม้บันทึกช้าไปบ้างก็ยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ ในอนาคตองค์กรก็ต้องใช้งานระบบ ERP ทุกๆระบบอย่างสอดคล้องกันเพื่อผลลัพธ์ในการบริหารงานที่ดีที่สุดดังนั้นการเลือกซอฟต์แวร์ระบบก็ควรมองต่อไปข้างหน้าด้วยถึงการเชื่อมโยงกันของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ MRP, บัญชี-การเงิน, CRM, HRM, TMS ที่จะต้องนำมาเชื่อมต่อกันว่าการเลือกซอฟต์แวร์ที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน(คือข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันไม่ต้อง Import-Export files) ยิ่งระบบฐานข้อมูลเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไรโอกาสในการทำงานซ้ำซ้อนก็จะลดลงมากเท่านั้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม และงบประมาณขององค์กรนั้นๆด้วยว่าจะจัดซื้อซอฟต์แวร์ได้ในราคาเท่าใด คำถามที่อยากฝากไว้เวลาจะเลือกซื้อโปรแกรม MRP ก็คือ สำหรับโรงงานของเรานั้น หากโปรแกรมที่ซื้อมาบอกแต่ว่าจะต้องใช้วัสดุหรือวัตถุดิบเท่าไร แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไรจะนำมาใช้งานจริงในองค์กรได้หรือไม่ และแม้ว่าเราจะทราบปริมาณสินค้าคงเหลือในสต็อกของเราทันตามเวลาที่เรากำหนด แต่ถ้าเราไม่ทราบว่าสินค้าที่เราทราบจำนวนสต็อกที่ถูกต้องแล้วนั้นมีใบสั่งงานหรือแผนการผลิตรอเบิกไปผลิตอีกเท่าไร หรือสินค้าสำเร็จรูปที่มีคำสั่งซื้อแล้วขาดแต่เพียงการจัดของขึ้นรถเพื่อส่งสินค้า เราจะใช้โปรแกรมนั้นๆ บริหารงานภายในโรงงานของเราจริงๆได้หรือไม่ การเลือกขึ้นระบบ หากไม่สามารถขึ้นระบบทุกระบบได้พร้อมๆกัน องค์กรจำเป็นต้องเลือกระบบใดระบบหนึ่งมาทำการวางระบบก่อนนั้นอาจพิจารณาความพร้อมภายในองค์กรได้ดังนี้ 1. ส่วนงานใดวิกฤตที่สุดมีความจำเป็นต้องทำระบบทันทีมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาภายในองค์กร เช่นไม่สามารถจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องมาจัดทำรายงาน หรือมาอ้างอิงในการทำงานได้เลย และส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร 2. ศักยภาพการทำงานของหน่วยงานนั้นสู้คู่แข่งไม่ได้ เช่นคู่แข่งใช้โปรแกรม CRM แล้วสามารถรักษาลูกค้าเก่ารวมถึงลูกค้าใหม่ได้ดีกว่า หรือคู่แข่งใช้โปรแกรม MRP แล้วสามารถวางแผนการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ รวมถึงสามารถเสนอราคาได้ดีกว่าที่เราทำ 3. มีงานซ้ำซ้อนกันมาก เช่น เอกสาร 1เอกสารต้องใช้คนบันทึก 3-4 คน(ฝ่ายผลิตบันทึก 1 ครั้ง, ฝ่ายสโตรบันทึก 1 ครั้ง, ฝ่ายบัญชีบันทึกอีก 1 ครั้ง) ทั้งๆที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เป็นต้น จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้น เช่นหากต้องการวางระบบ ERP ของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมบัญชีการเงิน และโปรแกรม MRP แล้วโดยทั่วไปหากวางระบบบัญชีก่อนมักจะประสบปัญหาไม่สามารถทำสต็อก และต้นทุนของสินค้ากึ่งสำเร็จรูปออกมาได้เพราะขาดการ track ปริมาณสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่เกิดขึ้น และรอนำไปผลิตอยู่ซึ่งทำให้บัญชีต้องตีมูลค่าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดเป็น WIP(Work In Process) ทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ใช่ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตได้ในโรงงานหลายๆส่วนเป็นสินค้าประเภท common parts สามารถไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปได้หลายรายการเราจึงผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บไว้เพื่อรอคำสั่งซื้อจึงผลิตต่อเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้เสร็จ แต่เนื่องจากโปรแกรมบัญชีจะไม่ได้เก็บรายละเอียดในส่วนของขั้นตอนการผลิตจึงนำเสนอภาพของปริมาณสินค้าตรงนี้ได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อวางระบบบัญชีไปก่อนแล้วนั้น และกลับมาวางระบบบริหารการผลิตใหม่มักจะต้องปรับกระบวนการของการใช้งานโปรแกรมบัญชีเพื่อให้เข้ากับระบบบริหารการผลิต การเลือกผู้ให้บริการ ซอฟต์แวร์ระบบ ERP ที่เราเลือกซื้อมานั้นราคาไม่ใช่น้อยๆหากการวางระบบไม่เป็นผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้อาจเป็นการสูญเสียทั้งเงิน และเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้น ความสามารถของผู้ให้บริการวางระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำพาโครงการให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการพิจารณาง่ายๆเบื้องต้นมีดังนี้ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงานตั้งแต่ตอนคัดเลือกโปรแกรม โดยเราเป็นผู้กำหนด requirement ให้กับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการทำ Demo และแสดงความเข้าใจในระบบการทำงานของเราว่ามีมากน้อยเพียงใด 2. รูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการบางรายสามารถรับประกันความสำเร็จให้กับลูกค้าได้ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลคุณให้ใช้งานโปรแกรมให้ได้ แต่บางรายบอกดูแลไปเรื่อยๆ นี่ก็เป็นข้อแตกต่าง สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านเพื่อพัฒนาองค์กรของท่านให้ยั่งยืนและเป็นกำลังให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (15)
การบริหาร Internal Business Process ในการขาย

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล