ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ธีรวีร์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล
ตำแหน่ง การตลาด

โปรแกรมบริหารการผลิต ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล แปรรูป-เยือกแข็งและซูริมิ โดยเฉพาะ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   SCM
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:56:43 29/06/2010
  Page View (4752) แบ่งปัน

MRP SYSTEM : ประกอบด้วย 9 Modules มีดังนี้

1. Sales & Marketing System (ระบบงานขาย และการตลาด)
2. Purchase System  (ระบบจัดซื้อ)
3. Shipping System  (ระบบ Shipping)
4. Material Store System  (ระบบคลังวัตถุดิบ)
5. Planning & Production System (ระบบวางแผนการผลิตและการผลิต)
6. Warehouse System (ระบบคลังสินค้า/ห้องเย็น)
7. Quality Control System (ระบบควบคุมคุณภาพ)
8. Production Cost System  (ระบบต้นทุนการผลิต)
9. Administrative Tools (เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ)


ฐาน ข้อมูลโปรแกรมหลัก

ถูกวิจัยออกแบบขึ้นมาอย่างชาญฉลาด รองรับโครงสร้างคุณสมบัติสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งได้ทุกรูปแบบ และมุมมองข้อมูลขององค์กรแต่ละแห่งอย่างเช่น
กุ้ง, ปลาหมึก => กุ้งกุลาดำ, กุ้งขาว,หมึกเจาะ,หมึกสาย => H/O, H/L, PD, PUD, Whole Round, Whole Clean => ดิบ,สุก,ต้ม,ลวก => Block, IQF, Semi IQF =>ขนาด U/10, 50 ตัว/KGS, 70
ตัว/LBS => Packing 1X10, 2X8 => Brand AAA, BBB => และอื่นๆ เป็นต้น

โครงสร้างคุณสมบัติ

สินค้าที่กล่าวมา เป็นประโยชน์อย่างมากในการค้นหาสินค้าและออกรายงาน เช่น ค้นหาสินค้าคงคลังตามคุณสมบัติสินค้า หรือแม้กระทั่งสามารถค้นหาสินค้าใกล้เคียงค้างสต๊อกหรือที่ทำเก็บเอาไว้ซึ่ง มีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันตามคำสั่งซื้อของลูกค้า แต่ต่างกันที่ Brand สินค้าเท่านั้น โปรแกรมก็สามารถค้นหารายการมาให้ตัดสินใจได้ว่าจะนำมา Re-Process/Re-Pack หรือไม่ หรือการดูรายงานเฉพาะกุ้งขาว, เฉพาะกุ้งกุลาดำ PD, เฉพาะหมึกเจาะขนาด U/5, ตามยี่ห้อสินค้า และอื่นๆ อีกมรากมาย

เนื่องจากวัตถุดิบสัตว์น้ำส่วนมากมีความไม่ แน่นอนสูง ทั้งในเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิต อีกทั้งไม่สามารถเก็บวัตถุดิบเอาไว้เป็นเวลานานๆ ให้ยังคงสภาพเดิมไว้ได้
ดัง นั้นงานจัดซื้อและการผลิตจึงมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไปอยู่มาก ทำให้โปรแกรมบริหารการผลิตอื่นๆ ไม่สามารถรองรับการทำงานได้ แต่โปรแกรม M-FOOD เข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงสามารถรองรับงานเหล่านี้ได้

ระบบต้นทุนการผลิต สามารถเกลี่ยต้นทุนวัตถุดิบแต่ละชุดที่ซื้อเข้ามาไปให้กับสินค้าที่ผลิตได้ ตามหลักการว่าขนาดใหญ่ควรมีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงกว่าขนาดเล็ก และยังต่อเนื่องไปถึงการประเมินการจัดซื้อว่าแต่ละชุดมีการกำไร/ขาดทุนเท่า ไหร่

รองรับงานด้านการส่งออกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถสร้างและพิมพ์เอกสารต่างๆ จากระบบได้โดยตรง

รายงานและแบบฟอร์มทุกตัวเป็นแบบ External File นั่นคือ สามารถเพิ่มเติม, แก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยที่จะไม่มีผลกระทบกับตัวโปรแกรม!

สามารถติดตามได้ตลอดเวลาว่าวัตถุดิบสัตว์น้ำ (RM Tracking) ที่รับเข้ามาในแต่ละวัน เป็นของผู้ขาย/แพ/ฟาร์ม/บ่อและใบเคลื่อนย้ายใดบ้าง และได้ถูกนำไปผลิตได้เป็น Item ใดบ้าง จำนวนเท่าใด และได้ % Yield ในแต่ละขั้นตอนเท่าไหร่

ระบบคลังสินค้า(ห้องเย็น) และคลังวัตถุดิบมีรูปแบบเป็นแผนผังตำแหน่งแบบ 3 มิติ (Advance 3D Location Map) ซึ่งสามารถสร้างได้เองตามความเป็นจริงของอาคาร ช่วยให้การทำงานคลังสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วง่ายดายและมีประสิทธิภาพสูง

  jasumedia Co., Ltd.  99/29 Software Park Building, Moo 4, Chaengwattana Rd., Klong Gleua, Pakkred,  Nonthaburi 11120, Thailand. Tel +66(0) 2962-2177  Fax +66(0) 2962-2178ดาวโหลดไฟล์แนบ : work flow
ดาวโหลดไฟล์แนบ : M-Food
องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
อาหาร กับ ไอที
การจัดการอาหารยุคใหม่ด้วยไอที

โดย... ธีรวีร์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรอัจฉริยะ
VANA คือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรอัจฉริยะ ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ทรัพยากรของแต่ละส่วนงานภายใน องค์กรเข้าด้วยกัน และสร้างกระบวนการไหลของข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อให้งานทุกส่วนในองค์กรใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันในการบริหารจัดการ ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการวางแผนได้เป็นอย่างดี VANA จึงเป็นระบบที่ผสมผสานการบริหารทรัพยากรข้อมูลและทรัพยากรบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันให้แรงขับเคลื่อนของธุรกิจสูงขึ้น

โดย... ธีรวีร์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล