ข้อมูลองค์ความรู้โดย
จุฬารัตน์ ดำอุไร
ตำแหน่ง ไอที

เปิดประเด็นด้านการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ในมุมมองของนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Human Resources
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Employment
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:50:54 04/04/2011
  Page View (3373) แบ่งปัน

บทความฉบับนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอมุมมองการบริหารคนเก่ง จากผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรอบรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร เป็นอย่างมากในประเทศไทย บุคคลท่านนี้ผู้เขียนเชื่อว่าทุกท่านจะต้องรู้จักหรือได้ยินชื่อเสียงของ ท่านอย่างแน่นอนศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการของมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านสละเวลาในการให้ผู้เขียนเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับมุมมองในการบริหารจัดการคนเก่งในประเทศไทย 

           อาจารย์จีระกล่าวว่าคำว่า Talent นั้นเป็นแนวคิดมาจาก Holly Wood นั่นก็คือ แมวมองที่ทำหน้าที่มองหานักเขียนที่เก่ง นักแสดงที่เก่ง ดาราที่เก่งอยู่ที่ไหน โดยเน้นคนที่มีศักยภาพในการทำงาน คนเก่งที่ดีในองค์การจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย ซึ่งพวกเขาจะต้องมี ความสามารถพิเศษใน 4 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่

  1. ความสามารถในการมองอนาคต เป็นคนที่มีความเข้าใจในอนาคต เน้นภาพใหญ่ (Big Picture)? ต้องสามารถมองเห็นทั้งโอกาส และภัยคุกคาม
  2. ความสามารถในการดึงเอาคนอื่นให้เก่งตามไปด้วย คือ Talent จะเก่งคนเดียวไม่ได้ คนเก่ง 10? % ต้องสามารถบริหารให้คนอีก 60 % อยากทำงานให้?? ซึ่ง Talent จะต้องดึงความเป็นเลิศของคนอื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้?
  3. ความสามารถในคิดสร้างสรรค์ มี Creativity and Innovation? คนเก่งต้องมีความคิดที่แตกต่างไปจากคนอื่น ต้องเป็นพวกที่กระหายความรู้ อยากจะพัฒนา Talent ในเมืองไทยจะต้องเป็นคนที่รอบรู้? เป็นคนใฝ่รู้ รู้กว้าง? และแสวงหาโอกาส ใหม่ ๆ ซึ่งความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) จึงเป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้น แต่พลังความคิดสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ การพัฒนาจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า
  4. ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค คนเก่งจะต้องรู้ว่าควรจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใดตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ฉลาดในการแก้ไขปัญหา มีการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น


การพัฒนาคนเก่ง อาจารย์จีระได้ให้ ทฤษฎี 5 E ในการบริหารคนเก่งให้เกิดประสิทธิภาพ คือ

           1. Example หมาย ถึงการมีตัวอย่างหรือแม่แบบที่เก่ง (Role Model) 
           2. Experience คือ การมีโอกาสได้เรียนรู้งานจากผู้ที่มีประสบการณ์ 
           3. Education นั่นก็คือการพัฒนา การอ่านหนังสือ ฝึกอบรม เปิดเว็บไซด์เข้าไปดู
           4. Environment การบริหารบรรยากาศให้ได้ การสร้าง talent ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศด้วยอย่างเช่น AIS มีการสร้างบรรยากาศดี เปิดโอกาสให้คนแสดงความสามารถ 
           5. Evaluation เป็นการประเมิน การให้รางวัลโดยผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจและให้เวทีพวกเขาได้แสดงความสามารถ 

           พบว่าการนำโครงการบริหารจัดการคนเก่งมาใช้ในประเทศไทยเกิดขึ้นเนื่องมาจาก องค์การตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องคน คนจะต้องบริหารในเชิงกลยุทธ์ ต้องนำ Profile ของพนักงานมาดู แล้วหาคนเก่งซึ่งมีไม่เยอะประมาณ 10 %? คนเหล่านี้จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้องค์การ เป็นอัจฉริยะ และยิ่งในยุคต่อไปที่มีการแข่งขันเน้นไปที่ความคิด การนำไปปฏิบัติ และโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า (Customer Value) ดังนั้นหากให้คนเก่งทำงานประจำ (Routine) ก็จะทำให้ไม่เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น? ดังนั้น Talent ก็คือบุคลากรที่ทำให้องค์กรอยู่ได้ในสภาพของการแข่งขันได้? จะเห็นได้ว่า Talent จะเป็นคนที่กว้าง มี Social Capital ที่สูงที่สามารถโอกาสในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้

           อย่างไรก็ตาม โครงการการบริหารคนเก่งจะประสบความสำเร็จได้ ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ว่าผู้เป็นหัวหน้างานของพวกเขา ซึ่งหัวหน้างานจะต้องทำ Employee Profile และหากลุ่มคนที่เป็น Talent ต้องพยายามสร้างมูลค่าในงานให้กับพวกเขา ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีไม่มากนักในองค์การอย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นมีประมาณ 10 % ทั้งนี้ กระบวนการในการบริหารจัดการคนเก่งจะเริ่มจาก

  1. การสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง เวลาจะสัมภาษณ์คนเข้ามาทำงาน จะต้องให้พวกเขาวิเคราะห์ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตง เพื่อวัดความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหา หรือการมองอนาคต
  2. การเก็บรักษาคนเก่ง องค์การจะต้องคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรในการรักษากลุ่มคนเก่งไว้ให้ได้? การทำให้พวกเขามีความสุขในการทำงาน คนเก่งไม่ต้องการปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น ตามหลักของ Maslow ที่บอกว่าคนเก่งต้องการให้คนยกย่อง (Self Respect) และการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน (Self Actualization)


           ปัญหาที่เจอในทุกวันนี้ ก็คือ หัวหน้างานมักจะมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นดำเนินการสรรหาคัดเลือก และจูงใจรักษาคนเก่ง ซึ่งคนเก่งจะเป็นคนที่อุทิศตน (Contribution) ให้กับองค์การ กลุ่มคนเหล่านี้จะถูกอิจฉาจากกลุ่มคนที่ไม่เก่ง ซึ่งองค์การจะต้องหาดูแลและเก็บรักษากลุ่มคนเหล่านี้ไว้ให้ได้ การดูแลคนเก่งไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยด้านเงินเพียงอย่างเดียว จะต้องมีปัจจัยหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความเข้าใจถึงความต้องการคนเก่งในองค์การ การสร้างคนเก่งจึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานของพวกเขา ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าหากสร้างลูกน้องให้เก่ง แล้วพวกเขาจะได้ดีข้ามหน้าข้ามตาหัวหน้างานไป เพราะหากหัวหน้างานคิดแบบนี้ แสดงว่าหัวหน้างานจะไม่เก่งจริง? ซึ่งการบริหารคนเก่งจึงต้องขึ้นอยู่กับ Management Style หรือรูปแบบในการบริหารคน เข้าใจคน? ไม่ใช้แค่อำนาจที่มีอยู่เท่านั้น รวมถึงหัวหน้างานจะต้องรู้จักการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ความกล้าที่จะนำเสนอความคิดใหม่ๆ? สนับสนุนให้พวกเขากล้าคิด กล้านำเสนอ พบว่าคนเก่งจะต้องมีพี่เลี้ยงที่เก่งด้วยเช่นกัน? 

           ดังนั้นองค์การในประเทศไทยจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารคนเก่ง มีองค์การหลายแห่งนำโครงการบริหารคนเก่งมาประยุกต์ใช้ ช่น บริษัทAIS และ CP อย่างไรก็ตาม อาจารย์จีระมองว่าสิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจก็คือองค์การเล็ก ๆ บริษัท SME องค์การภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งองค์การเหล่านี้จะสร้างตนเองและทำให้องค์การเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างไร


ที่มา : http://www.hrcenter.co.th/

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
วิธีการกำจัดไวรัสจากThumb Driveที่ง่ายที่สุด
เทคนิคง่ายๆการป้องกันไวรัสจาก humb Drive

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

สี สื่อ อารมณ์
อารมณ์กับสี???

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

การบริหารจัดการแคมเปญ (Campaign Management)
การบริหารจัดการแคมเปญ (Campaign Management)

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เครื่องแรก
คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เครื่องแรก

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

Web กำลังจะตาย แต่ Internet ยั่งยืน
Web กำลังจะตาย แต่ Internet ยั่งยืน

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

ทำปฏิทินแบบน่ารักไว้แจกเพื่อน ด้วย Excel
ทำปฏิทินแบบน่ารักไว้แจกเพื่อน ด้วย Excel สนุกๆ

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

แชร์ประสบการณ์ในการวางกล้องวงจรปิดกันขโมยไร้สาย
แชร์ประสบการณ์ในการวางกล้องวงจรปิดกันขโมยไร้สาย

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

มารู้จักกับ HTML5
มาเรียนรู้ HTML5 ผ่านบทความนี้

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

HTML5 player ที่รองรับการใส่ Subtitle เข้าไปในวีดีโอได้
HTML5 player ที่รองรับการใส่ Subtitle เข้าไปในวีดีโอได้ลองศึกษาดูน่ะจ๊ะ

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

Winamp Lyrics ร้องคาราโอเกะไม่เสียตังค์
ตอนนี้ธุรกิจตู้คาราโอเกะกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง แล้วก็เป็นธุรกิจที่ดูดเงินในกระเป๋าเราไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคนรักการร้องเพลงคาราโอเกะอย่างเรามีหวังจนแน่นอน แต่ผมก็มีวิธีที่ทำให้คุณร้องคาราโอเกะได้โดยไม่เสียเงินซักกะแดงเดียว

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร