ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

SAP Business Intelligence

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   SAP
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:03:23 09/01/2013
  Page View (1466) แบ่งปัน

จากรายงานของ  The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ในปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) มีมากขึ้นทุกวัน โดยคิดเป็น 96% ของธุรกิจทั้งหมด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราการจ้างงานเป็น 85% ของแรงงานทั้งหมด มีผลช่วยสนับสนุนมูลค่าการผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจด้านการค้าส่งออกอีก 30% โดยสนับสนุนให้แก่ GDP ถึง 50%

 

ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) มีความต้องการด้านนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตน นอกเหนือไปจากการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานแล้วนั้น ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ยังสามารถนำไอทีมาช่วยได้อีกมาก ไม่ว่าจะใช้ในการคาดการณ์ หรือเป็นตัวผลักดันการเติบโต ขยายตัวของธุรกิจ รวมไปถึงข้อมูลเก่าๆ ที่บริษัทเก็บไว้นั้นก็ล้วนมีมูลค่าต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต ได้เช่นเดียวกับข้อมูลปัจจุบัน นับเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ระบบ Business Intelligence (BI) สามารถช่วยธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ได้

 

ระบบ Business Intelligence หรือ BI หมายถึงกระบวนการทางไอที ในการเก็บรวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์ และคาดการณ์ผลประกอบการ หรือการดำเนินงานของบริษัท โดยนำข้อมูลดิบมาใช้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำผลลัพธ์มาใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นโยบาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถช่วยในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างแม่นยำ  เช่น บริษัทสามารถใช้รายงานการขายที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย มาทำการตลาดได้อย่างมีชั้นเชิง  ข้อมูลที่เก็บไว้ในอดีต สามารถเป็นตัวชี้ทิศทางในอนาคตได้

 

แม้จะเล็ก ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย Business Intelligence (BI)

 

ไม่เพียงแต่ข้อดีที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นระบบ Business Intelligence (BI) ยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าได้  เนื่องจากการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ทั้งรูปแบบการปฏิบัติงานและวางแผนกลยุทธ์ ไม่ยุ่งยากเท่ากับขนาดธุรกิจขนาดใหญ่  เนื่องจากการทำงานของ BI นั้นต้องอาศัยข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ส่วนมากมักจะขาดแคลนข้อมูลดิบที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เรามีระบบBusiness Intelligence (BI) ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยเฉพาะ มีศักยภาพเพียงพอที่จะเจาะเข้าไปยังฐานข้อมูลเก่า เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนในการตัดสินใจเชิงธุรกิจของผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงเริ่มต้นของการติดตั้งระบบ Business Intelligence (BI) นั้น

 

สิ่งสำคัญคือ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) จำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนต้องการจากระบบ Business Intelligence (BI) นั้นคืออะไร และ Business Intelligence (BI) จะช่วยได้อย่างไรในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตน  เพียงตอบคำถามสองข้อนี้ให้ได้ จะเท่ากับเป็นการทำ Business Intelligence (BI) ไปแล้วในตัว เพราะว่าเจ้าของธุรกิจได้ร่วมรับรู้ และเห็นภาพชัดแล้วถึงสิ่งที่ตนเองจำเป็นต้องใช้และต้องการสำหรับประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจระยะยาว

 

และเมื่อติดตั้งบริการต่างๆ จาก Business Intelligence (BI) เรียบร้อยแล้ว เมื่อเริ่มต้นใช้งาน และเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ อาทิ ข้อมูลการขายเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น หรือบางทีใช้ข้อมูลที่มาจากภายนอกบริษัท เพื่อประเมินวางแผนจาก ข้อมูลนั้น หรือนำมาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ ผลดี ผลเสีย ตลอดจนข้อท้าทาย เพื่อการตัดสินใจสำคัญ

 

Business Intelligence (BI) หนทางสู่ประสิทธิภาพทางธุรกิจ

 

กุญแจสำคัญในการติตตั้งระบบ Business Intelligence (BI) ใช้งาน คือ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในระยะยาวของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ไม่ว่ามือใหม่หรือทำธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม ล้วนต้องตั้งเป้าหมายธุรกิจ จากนั้นต้องพิจารณาหาเครื่องมือช่วย (Tool) ที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น   ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) s ต้องเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และเหมาะสม เพื่อรองรับตามต้องการเชิงธุรกิจ

 

แน่นอนว่า ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ไม่ใช่ธุรกิจในขนาดที่สามารถจะติดตั้งโซลูชั่น Business Intelligence (BI) เต็มรูปแบบ จึงดูเสมือนว่าจะเสียเปรียบบริษัทใหญ่ ที่มีขนาดและศักยภาพทางการเงินมากกว่า  โซลูชั่น Business Intelligence (BI) ส่วนใหญ่แล้วจำเป็นต้องมีมืออาชีพประจำอยู่ภายในองค์กร เพื่อจัดการระบบ แต่เมื่อธุรกิจเป็นขนาดกลางและเล็ก ก็คงจะไม่มีกำลังคนเพียงพอ ช่องว่างนี้ จึงอาจกลายมาเป็นสาเหตุการประเมินค่าศักยภาพของ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ต่ำไป

 

โซลูชั่น  Business Intelligence (BI) ที่ดีควรรองรับธุรกิจได้ทุกประเภทและทุกขนาด  มีความสามารถที่รองรับความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ได้ เพื่อช่วยศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ สร้างการขยายตัว เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถช่วยต่อยอดเชิงธุรกิจด้านการแข่งขันได้อีก

 

สำหรับโซลูชั่น Business Intelligence (BI)  บางตัวนั้น สามารถช่วยในเรื่องคลาวด์ (Cloud) ได้อีกด้วย พร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้ของผู้ให้บริการเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะตัวของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ซึ่งเป็นอีกกลุ่มลูกค้าใหญ่  จึงได้มีการให้บริการโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 

คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) กลยุทธ์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดเดียวกันเอง รวมไปถึงการแข่งขันกันธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย  ในสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์คอมพิวติ้งนั้น ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เพียงแค่จ่ายค่าบริการเท่าที่ใช้ไปเท่านั้น แต่จำเป็นในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้น ทุกสิ่งเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด เหลือก็แต่เพียงการปรับแต่งอุปกรณ์เดสก์ท้อปที่ใช้สำหรับเข้าถึงเรียกใช้บริการเท่านั้น เอสเอพี มี Business All in One (BAIO) และ Business Intelligence onDemand บนสภาพแบบแวดล้อมคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อให้การสนับสนุนแก่ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ได้ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของการนำ Business Intelligence (BI)  มาใช้งานได้มากมาย

 

ขนาดของธุรกิจไม่ใช่เรื่องสำคัญในการติดตั้งระบบ Business Intelligence (BI)  แต่เป็นที่วิธีที่จะนำข้อมูลมาใช้อย่างชาญฉลาดมากกว่า เอสเอพี ได้วางแนวทางประเภทการบริการระบบ Business Intelligence(BI) ที่สอดคล้องรองรับกับความต้องการของ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) อย่างแท้จริง เอสเอพี สามารถช่วยให้ท่านเหนือคู่แข่งได้

 

 

 

 

ที่มา: http://tech.mthai.com

เขียนโดยโดย: Pygmองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)