ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

Synchronous Digital Hierarchy

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Electronic Data Interchange (EDI)
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:28:03 17/01/2013
  Page View (2314) แบ่งปัน

 การใช้ EDI (อีดีไอ) ในงานโลจิสติกส์
	
		โลจิสติกส์หมายถึงอะไร
		ในชีวิตประจำของทุกคนและทุกวันที่เราต้องเดินทางเพื่อทำธุระส่งข้อมูล ส่งพัสดุ
	ให้ทันเวลาและประหยัด ล้วนแต่เป็นปัญหาโลจิสติกส์ขนาดย่อมๆ ทั้งสิ้น สำหรับธุรกิจ  และ
	อุตสาหกรรมที่ต้องการทำการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์จำนวนมาก  ไม่ว่าจะ
	เป็นทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และทางอวกาศแล้ว ก็จะมีปัญหาโลจิสติกส์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น
	เงาตามตัว และจำเป็นต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและการเตรียมการให้พร้อม การมีข้อมูลที่
	ถูกต้องแม่นยำและทันกาล การมีอุปกรณ์ขนส่ง สถานที่ปฏิบัติการ เครื่องมือสื่อสารที่พร้อม
	และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
	ที่เกี่ยวข้องกับ โลจิสติกส์ ทั้งสิ้น 
	โลจิสติกส์ในการทหาร หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนนำเครื่องจักร
	อาวุธ คนและเสบียงต่างๆ ไปยังเป้าหมายให้ทันเวลา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการชนะสงคราม 
	ในโลกธุรกิจโลจิสติกส์ หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการไหลของพัสดุภัณฑ์ (วัตถุดิบ
	สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูป) จากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งไปถึงที่ผู้ใช้ ความสามารถในการ
	เคลื่อนย้ายและกระจายสินค้า ไปยังจุดที่ต้องการสินค้าได้ทันเวลาใช้ และประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัย
	ที่สำคัญยิ่งต่อความอยู่รอดและความเจริญขององค์กรและธุรกิจหลายๆ ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
	ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจค้าปลีก เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค การดูแลรับผิดขอบงานด้านโลจิสติกส์
	จะมีตั้งแต่การวางแผนและการจัดการทั่วๆ ไปเกี่ยวกับสินค้า เช่น การบริหารคลังสินค้าทั้งหมด การ
	จัดระบบจราจรของรถที่เข้าออกโรงงานหรือคลังสินค้าเพื่อขนถ่ายสินค้า การนำสินค้าไปเก็บในคลัง
	และการเอาออกจากคลัง การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง การจัดการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อการบรรจุหีบห่อ
	การเลือกวิธีการขนส่ง การกระจายสินค้าออกไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การวางแผนเส้นทาง 
	การขนส่งในกรณีที่ทำการขนส่งเอง ซึ่งอาจจะรวมถึงการเลือกทำเลของคลังสินค้าที่จะเก็บสินค้า 
	การจัดหาสินค้า และการพยากรณ์ยอดขายด้วยกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการ
	ทำให้เกิดขึ้น ดังนั้นการทำให้กิจกรรมเหล่านี้ใช้เวลาสั้น ลดการผิดพลาด เพิ่มความแม่นยำ ก็จะช่วย
	ให้อุตสาหกรรมของไทยมีวามสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพราะจะทำให้ต้นทุนการผลิตและการนำ
	สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคต่ำลง และอาจจะส่งผลให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดให้มากขึ้นได้
	
	ประโยชน์ของ EDI (อีดีไอ) ในธุรกิจ
		EDI หรือ Electronic Data Interchange เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์
	ระหว่างธุรกิจและธุรกิจโดยใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร และใช้มาตรฐานสากลในการแลกเปลี่ยน
	ข้อมูล ซึ่งสามารถสื่อสารคำสั่งการค้าขายและธุรกรรมอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว การใช้ EDI 
	ระหว่างธุรกิจสองธุรกิจจะต้องมีการตกลงกันก่อนว่าจะใช้ EDI ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
	และยอมรับกันทั้งสองฝ่าย โดยปกติการแลกเปลี่ยนข้อมูล EDI มักจะทำผ่านคนกลางที่เรียกว่า VAN 
	(Value Added Netwoke) ในบางธุรกิจการสื่อสารเพื่อทำธุรกรรม EDI อาจจะไม่ทำผ่าน VAN ก็ได้
	หากมีการตกลงกันก่อนเครื่องมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างคู่ค้า แต่โดยทั่วไปแล้วการใช้ EDI มัก
	จะต้องพึ่ง VAN เสมอ องค์การได้ประโยชน์จาการใช้ อีดีไอมักจะค้นพบว่าอีดีไอมีประโยชน์ในการ
	     1) เพิ่มศักยภาพในการตอบสนองต่อลูกค้า
	     2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับช่องทางการค้า
	     3) เพิ่มประสิทธิภาพภายในขององค์กร
	     4) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ	
	     5) ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ

	ตัวอย่างการใช้ EDI (อีดีไอ) ในโลจิสติกส์

	 การขนส่ง  ## เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งระหว่างบริษัทรับจ้างส่งสินค่า บริษัทที่เป็นเจ้าของ
	พาหนะ รวมทั้งที่ต้องติดต่อกับบริษัทผู้ประกอบการและหน่วยราบการมีจำนวนมาก กรมศุลกากรของ
	ประเทศไทยจึงได้นำระบบ EDI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของหน่วยราชการ ทั้งใน
	ส่วนของการส่งสินค้าออกนอกประเทศและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
	การจัดการวัสดุ ## กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุในโรงงาน เช่น การวางแผนความต้องการวัสดุ
	ปัจจุบันคู่ค้าที่ใช้ EDI สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการผลิตและแผนการสั่งซื้อสินค้าโดยใช้ EDI 
	ไปให้คู่ค้า เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป

	   การจัดซื้อ ## การใช้ EDI ในการจัดซื้อเป็นตัวอย่างของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการ
	ค้าขายระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจที่มีมาเป็นเวลานานแล้ว และคาดว่าจะคงมีต่อไปในอนาคต ในต่างประเทศ
	เช่น สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย การใช้ EDI ในอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารทำกันอย่างกว้างขวาง
	กาจัดการสินค้าคงคลัง ## การใช้ EDI มีผลต่อการลดปริมาณสินค้าคงคลังที่ต้องใช้ในการสนอง
	ความต้องการสินค้า

	    การกระจายสินค้า ## ปัจจุบัน เทคโนโลยี EDI มักจะใช้ร่วมกับเทคโนโลยีรหัสแท่ง (bar code) 
	เมื่อสินค้าถูกขายตามห้างสรรพสินค้าหรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ การบันทึก
	การขายโดยผ่านเครื่องอ่านหรัสแท่งทำได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการตัดสต๊อกสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว 
	และการเติมสต๊อกด้วยการผลิตหรือการสั่งซื้อสินค้ามาทดแทนก็สามารถ ทำได้อย่างสะดวกด้วยคำสั่ง
	เพื่อทดแทนสินค้าที่ลดลงไป รวมทั้งค่าพยากรณ์การขายสามารถส่งให้ผู้ผลิตสินค้าโดยใช้ EDI 
	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท Levi Strauss ร่วมกับ บริษัท JC Penny ในสหรัฐอเมริกาสามารถ
	ลดปริมาณสินค้าคงคลังได้กว่า 24% ในขณะที่เพิ่มระดับบริการให้แก่ลูกค้ากว่า 20% โดยใช้ EDI 
	
		สรุป
	EDI มีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ในต่างประเทศ สำหรับไทยเนื่องจากความ
	จำเป็นในการค้าขายกับต่างประเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงคาดว่าโดยภาพรวมการใช้ EDI ในการติดต่อ
	ค้าขายกับต่างประเทศจะมีมากขึ้นในอนาคต นอกจากการผลักดันจากภาครัฐในการใช้ EDI ที่กรม
	ศุลกากรแล้ว การใช้ EDI ในหมู่สถาบันการเงินก็เริ่มมีแล้ว และสำหรับอุตสาหกรรม เช่น การค้าปลีก 
	บริษัท TOPS Supermarket เป็นบริษัทหนึ่งที่นำ EDI มาใช้ในกระบวนการรับคำสั่งซื้อ จากสาขา
	ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศกว่า 40 สาขา นอกจากนั้น TOPS ยังใช้ EDI ในการสั่งสินค้าไปยัง
	บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น บริษัท Nestle
		


	จาก Cyber Guide นิตยสารอินเตอร์เน็ตรายเดือน ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2542

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)