แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ITFORSME.net

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นต่าง ๆ


ชาย หญิง
ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงาน ครูอาจารย์ นักศึกษา


รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
1. ท่านได้ประโยชน์จากการใช้งานฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้
2. คุณภาพขององค์ความรู้จากเว็บไซต์นี้ ที่ท่านนำไปใช้งานได้จริง
3. ความง่ายในการค้นหาองค์ความรู้ในเว็บไซต์นี้
4. รูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งาน
5. สามารถส่งต่อองค์ความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นได้
6. ความเร็วและเสถียรภาพของเว็บไซต์
คำแนะนำเพิ่มเติม